موافقت پارلمان آفريقاي جنوبي با استيضاح زوما

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- رييس پارلمان آفريقاي جنوبي اعالم كرد: درخواست احزاب اپوزيسيون براي برگزاري جلسه راي عدم اعتماد عليه رييسجمهور اين كشور را بررسي ميكند.

تالشهاي انجام ش//ده در گذشته براي برگزاري جلسه راي عدم اعتماد عليه جاكوب زوما، رييسجمهور آفريقاي جنوبي با شكس//ت مواجه شد.

با اين حال بالكا امبته، رييس پارلمان آفريقاي جنوبي اعالم كرد: وي براي بررسي درخواست احزاب اپوزيسيون مبني بر برگزاري جلسه راي عدم اعتماد عليه رييسجمهور اين كشور سفر خارجي خود را زودتر به پايانرساندهاست.رييسپارلمانآفريقايجنوبيادامهداد:خواهانبررسي درخواست اپوزيسيون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.