دخالتروسيهدرانتخاباتاياالتمتحده

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- سفير آمريكا در سازمان ملل اعالم كرد: شكي وجود ندارد كه روس//يه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا دست داشته و پس از تكميل تحقيقات به اقدامات كرملين رسيدگي خواهد شد.

نيكي هيلي گفت: هرگز نميخواهيم هيچ كشوري در انتخاباتمان مداخله كند. رييسجمهور روسيه اين مساله كه كشورش در رقابتها ميان دونالد ترامپ و هيالري كلينتون مداخله كرده را رد كرده است.

در حالي كه كاخ س//فيد هرگونه ادعايي را مبني بر اينكه ترامپ يا كارمندانش با روس//يه ارتباط داش//تهاند، رد ميكند اما ترامپ ش//خصا اعالم كرده كه باور دارد جاسوسهاي روس ايميلهاي حزب دموكرات را ه//ك كردهاند اما مداخله روس//يه در انتخاب//ات بر نتيجه آن تاثيري نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.