تمايل كرملين به ديدار ترامپ و پوتين

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سخنگوي رييسجمهور روسيه گفت: پوتين به دنبال ديدار با همتاي آمريكايي خود است تا روابط ميان دو كشور تقويت شود.

ديميتري پسكوف پيش//نهاد داد تا والديمير پوتين و دونالد ترامپ ديداري داش//ته باش//ند. وي گفت: پوتين و ترامپ بايد با يكديگر ديدار كرده و به تبادل ديدگاهها و نظراتشان بپردازند و به اين ترتيب همكاري و روابطشان را بهبود بخشند.

اين اظهارنظر از س//وي پسكوف در حالي مطرح شده كه تحقيقات درباره احتمال دخالت مسكو در انتخابات رياستجمهوري آمريكا و روابط ميان معاونان ترامپ در جريان كمپين انتخاباتياش با مقامهاي روسيه در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.