توافقعربستانوچينبرسرگسترشروابطنظامي

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- چين و عربستان سعودي بر سر گسترش روابط دو كشور به خصوص ارتقاي همكاريهاي نظامي توافق كردند.

معاون كميس//يون مركزي ارتش چي//ن در ديدار با هيات نظامي عربس//تان سعودي كه به پكن سفر كردهاند، بر ارتقاي روابط نظامي دو كشور تاكيد كرد. ژنرال شو كيليانگ اعالم كرد: عربستان سعودي كشور بزرگي در خاورميانه و جهان اسالم بوده و شريك مهمي براي چين در خاورميانه است.

وي ادامه داد: با وجود تغييرات گسترده در عرصه بينالمللي، سابقه دوستي ميان مردم دو كشور داراي تاريخ طوالني است و چين همواره متعهد به توسعه روابط دوستانه ميان دو كشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.