الكساندر ووچيچ پيروز انتخابات رياستجمهوريصربستان

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- الكساندر ووچيچ، نخست وزير صربستان توانست در دور نخست انتخابات رياستجمهوري اين كشور، ديگر رقباي خود را شكست دهد. وي يكش//نبه گذشته و طبق نتايج اعالم شده، 55 درصد آرا را به خوداختصاصدادهاست.ووچيچكهازسال4102 نخستوزيرصربستان بود، قول داده است مذاكرات عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا را كه از مدت ها پيش آغاز شده، به سرانجام برساند. ساشا يانكوويچ، نامزد چپ ميانهروي صربستان با فاصله زياد از الكساندار ووچيچ ايستاده و تنها به 16 درصد از آرا دست يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.