محكوميت 50 هزار نفر به زندان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير كشور تركيه اعالم كرد: 47 هزار و 155 نفر از اعضاي وابسته به فتح اهلل گولن پس از كودتاي 15 ژوئيه 2016 به زندان منتقل شدهاند.

سليمان سويلو اعالم كرد: در ميان اين زندانيان 10 هزار و 732 نفر مامور پليس، هفت هزار و 463 نفر سرباز و 168 ژنرال حضور دارد. وي ادامه داد: تاكنون براساس بازجوييها و تحقيقات گسترده انجام شده درباره سازمان وابسته به فتح اهلل گولن )روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه( 113 هزار و 260 نفر بازداشت شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.