اردوغان: اتحاديه اروپا ائتالفي صليبي است

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-رييسجمهورتركيهدرانتقاديشديداللحنگفت:اتحاديهاروپا هرگز آنكارا را به عنوان عضو جديد نميپذيرد چرا كه اين نهاد ائتالفي صليبي است كه به حرف پاپ گوش ميدهد.

اين سخنان رجب طيب اردوغان يكشنبه گذشته در جمع هوادارانش در آنكارا مطرح شد. وي گفت: تركيه هرگز نميتواند وارد اتحاديه اروپا شود چرا كه مسيحي نيست.

تركيه از 1987 براي ورود به اتحاديه اروپا تقال ميكند اما مذاكرات طرفين مكررا به داليل نگرانيهاي حقوق بشري، اختالفات بر سر قبرس و ساير مسايل به بنبست كشانده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.