رييس سازمان بورس مطرح كرد؛ برنامه ويژه جذب سرمايهگذاران خارجي

Jahan e-Sanat - - News - ديدگاه

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به افتتاح حس//اب براي سرمايهگذاران خارجي اشاره كرد و افزود: بحث حساب متوليان كاس//تودين ني//ز همچنان در حال پيگيري اس//ت و در سال 96 نيز دنبال خواهد شد. در نمايشگاه امسال توجه ويژهاي به سرمايهگذاران خارجي شده است. براي مثال غرفههايي براي حضور ش//ركتهاي خارج//ي در اين نمايش//گاه مورد توجه ق//رار گرفته تا زمينه ارتباط با فعاالن داخلي تسهيل ش//ود. به گ//زارش عصر مالی، ش//اپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص وظيفه نظارتي سازمان بورس اظهار داش//ت: سازمان بورس با عنوان نظارت، توس//عه بازار سرمايه را مح//دود نخواهد كرد، ه//دف نظارت، كاهش ريس//كهاي بازار سرمايه و نه محدوديت آن و رسالت سازمان بورس اصالح امور در راس//تاي رشد و توسعه بازار سرمايه است. شاپورمحمدي وجود زبان مشترك در گزارشهاي مالي را از الزامات ورود به جامعه جهاني دانست و با بيان مطلب باال گفت: در دنياي امروز اگر سرمايهگذار خارجي بخواهد اقدام به س//رمايهگذاري كند در ابتدا بررسي وضع شركتهاي مقصد سرمايهگذاري و در درج//ه اول بررس//ي صورتهاي مالي و وضعيت سودآوري را مدنظر قرار ميدهد. سخنگوي س//ازمان بورس به بحث اطالعرساني بينالمللي (IFRS) و شفافيت شركتها اشاره و اظهار كرد: حدود 02ش//ركت از جمل//ه بانكها و شركتها ملزم ميشوند كه در سال 96 گزارشهاي خ//ود را مطابق «IFRS» ارائه دهند. اين در حالي است كه امروزه گزارشهاي مالي قابل مقايسه در سطح جهان تبديل به يكي از مطالبات اصلي استفادهكنندگان گزارشهاي مالي در بازارهاي سرمايه شده است. وي با بيان اينكهتهيهگزارشهايماليقابلمقايسه در س//طح جهان نيازمند اس//تفاده از اس//تانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) است، افزود: نهادهاي ناظر بر بازارهاي سرمايه به دنبال پيگيري و مس//اعدت جهت بسترسازيهاي الزم برايپيادهسازياستانداردهايبينالمللي گزارشگري مالي هستند. رييس سازمان بورس در پاسخ به سوالي مبني بر مزاياي اجراي IFRS تصريح كرد: براي ما مهم اس//ت كه قيمتي كه براي س//هم ارائه ميشود به ارزش واقعي نزديكتر باشد؛ اين در حالي است كه مهمترين تاكيد همگان ع//الوه بر ش//فافيت و كارايي عملياتي، منصفانه بودن معامالت بسيار مهم اس//ت، اگر در صف خريد و فروش س//فارش جابهجا شود، خالف عملكرد منصفانه باش//د. محمدي خاطرنشان كرد: از س//ال 92 ب//ا همكاري بورس و س//ازمان حسابرسي به شركتها اعالم شد به صورت اختياري گزارشهاي مالي خود را با استاندارد IFRS منتشر كنند و اكنون براس//اس قوانين اصل «44» و ابالغيهسازمان،76 شركتبورسيملزم به اجراي IFRS براي صورت مالي سال 95 شدند. آمارسرمايهگذاريخارجي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبتهاي خود به افتتاح حساب براي سرمايهگذاران خارجي اشاره كرد و افزود: بحث حساب متوليان كاستودين نيز همچنان در حال پيگيري اس//ت و در س//ال 96 نيز دنبال خواهد شد. وي تاكيد كرد: در نمايشگاه امسال نيز توجه ويژهاي به سرمايهگذاران خارجي شده است. براي مثال، غرفههايي براي حضور ش//ركتهاي خارجي در اين نمايشگاه مورد توجه قرار گرفته تا زمينه ارتباط ب//ا فعاالن داخلي تس//هيل ش//ود. وي كاربردهاي مهم اوراق س//لف را تامين ماليبنگاههاياقتصاديوجبرانكسري بودجه دانست و گفت: برخي از دولتها براي جبران كسري بودجه موردنياز خود به پيشفروش بينالمللي محصولها و مواد خام اقدام ميكنند، اين كار باعث انتقال بخش//ي از ارزشافزوده ملي به خارج از كشور ميشود. به ويژه زماني كه دولتي به علت نياز مالي شديد احتياج ب//ه تامين مالي دارد و از طرف ديگر به علت وضعيت خاص سياسي و اقتصادي قيمت فروش مواد خام پايين است. در اين مورد دولت ميتواند با انتشار اوراق سلف محصولها يا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسيد به وكالت از طرف صاحبان اوراق محصولها يا مواد خام را به صورت نقد در بازارهاي جهاني فروخته با صاحبان اوراق تسويه كند. به اين ترتيب كسري بودجه دولت تامين ميشود و تفاوت قيمت نقد و سلف، در قالب س//ود اوراق سلف به مردم كشور ميرس//د. ش//اپور محمدي با اشاره به اينكه رشد ارزش و حجم معامالت سلف موازياستانداردباعثارتقايشركتهاي توليدكننده كاال شده است، خاطرنشان كرد: انتش//ار اوراق سلف و سلف موازي استاندارد، بار مالي دولت را كاهش داده و راهيبرايتامينماليشركتهاست.اين اوراق مبتني بر كاالست و به توليدكننده كمك ميكند تا به جاي مراجعه به بانك از طريق بازار س//رمايه با فروش كاال در قال//ب اوراق تامين مال//ي كند. رييس سازمان بورس با تاكيد بر اينكه شفافيت قيمت يك//ي از مزيتهاي اي//ن اوراق اس//ت، ادامه داد: قرارداد س//لف موازي نهتنها تمام محدوديتهاي سلف عادي را برطرف كرد بلكه توانس//ت ظرفيت باالي بازار ايران را به رخ كشورهاي حوزه خليجفارسبكشاند. برنامههاياجراشده رييس سازمان بورس در ادامه گفت: در سال 95 ش//ركتهاي دانشبنيان، كوچك و متوس//ط ام//كان حضور در بازار س//رمايه را پيدا كردند كه اين امر موجب كسب سود براي سرمايهگذاران و همچنين توسعه اين قبيل شركتها شد. وي يكي از مزيتهاي اين شركتها را قابليت س//ودآوري ب//االي آنها براي س//رمايهگذاران دانس//ت و ابراز داشت: پيشتر ش//ركتهاي كوچك و متوسط براي تامين منابع مالي خود با مشكالتي مواجه بودند به طوريكه بانكها به دليل نبود اعتبار الزم در حس//اب و شناخته شده نبودن اين ش//ركتها به آنان وام اعطا نميكردند اما با قرار گرفتن نام آنان در تابلوي فرابورس عالوه بر دريافت وام هم شناخته شده محسوب ميشوند و هم برندس//ازي و تمام فعاليتهايشان ش//امل صادرات راحتتر در دستور كار ق//رار خواه//د گرف//ت. وي درخصوص راهاندازي بازار مشتقه ارزي تصريح كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات الزم را انجام داده و بورس كاال آمادگي كامل براي راهاندازي اين بازار را دارد. همچنين شوراي عالي بورس كليات ايجاد اين بازار را به تصويب رسانده است اما از آنجايي كه بانك مركزي سياستگذار ارزي جمهوري اسالمي ايران به شمار ميرود، طبيعتا هر زماني كه اين نهاد آمادگي خود را اعالم كند بازار مشتقه ارزي راهاندازي خواهد شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالي مبني بر انتشار اوراق بدهيدرسال69گفت:درفروردينماه، ظرفيتبازاررابررسيميكنيم.اگراوراقي كهدرگذشتهمنتشرشدهبود،بازپرداخت شدهباشدومنابعبهبازارسرمايهبازگشته باشد،ظرفيتسنجيميشودومتناسببا آن اوراق بدهي منتشر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.