رشد بورسهاي اروپا و آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

بازارهاي جهاني در شروع ساعات كاري هفته با روند افزايش//ي همراه شدند در حالي كه هفته پرمشغلهاي را آغاز كردهاند و ديدار بين نخستوزير ژاپ//ن و رييسجمه//ور آمري//كا و همچنين گزارش//ات بان//ك مركزي آمري//كا ميتواند رفت//ار بازارها را در اين هفته مش//خص كند. به گزارش س//نا، بازارها نخستين روز معامالتي هفت//ه را در حال//ي آغ//از كردند كه خبرهاي سياسي و اقتصادي اين هفته ميتواند تاثير بسزايي در روند حركتي آنها داشته باشد. اين در حالي است كه بازارهاي جهاني از فرانكفورت تا اندونزي با افزايش شاخصها همراه شدند در حالي كه شركتها بهترين عمكرد خود را در س//ه ماهه ابتدايي امسال نسبت به سال 2013 به ثبت رساندند. بر اين اساس، شاخصهاي ژاپ//ن بهعنوان منفيتري//ن بازار در سه ماه ابتدايي سال فعاليت كرد در حالي كه گزارشها نشاندهنده بهبود عملكرد شركتها در اين كشور بوده است. بر اين اساس رييس فدرال رزرو آمري//كا در تازهتري//ن اظهارات بيان ك//رده كه عجلهاي براي افزايش نرخ بهره نيس//ت. در اين بازارها، شاخص اس//تاكس اروپا با رشد 0/2 درصدي روبهرو شد در حالي كه شاخص آسياپاسيفيك با رشد 0/3 درصدي همراه شد، شاخص تاپيكس ژاپن رشد 0/3 درصدي را از آن خود كرد و شاخص اصلي بورس هنگكنگ افزايش 0/6 درصدي را به ثبت رس//اند. كاس//پي كرهجنوبي و ش//اخص اصلي بورس س//نگاپور نيز با رش//د 0/3 درصدي مواجه شدند.

پذيرش يك بان/ك در بورس ابوظبي

در همي//ن ح//ال بانك فرس//ت ابوظبي، بانك تازه تاس//يس اماراتي در بورس ابوظبي پذيرش ش//د. روز يكش//نبه بانك تازهتاس//يس فرست ابوظبي ك//ه در پي ادغام با دو بانك اماراتي پديد آمد، سهام خود را وارد ب//ورس ابوظبي كرد. براس//اس اين گ//زارش، اين بانك ك//ه از ادغام دو بانك ملي ابوظبي و بانك فرست گلف متولد شد، توانست با استقبال بسيار خوب س//هامداران روبهرو شود. اين بانك با دارايي 180 ميليارد دالري، بزرگترين بانك امارات متحده عربي به شمار ميرود. عبدالحميد سعيد، مدير اجرايي بانك فرست ابوظبي در اين خصوص اظهار داش//ت: پذيرش سهام بانك فرست ابوظبي در بورس اين كشور در واقع يك تحول عظيم براي ابوظبي و منطقه اس//ت. هدف ابوظبي بهعنوان دارنده شش درصد از ذخاير نفتي دني//ا از ادغام اين دو بانك رقابت با همسايگان در منطقه و تقويت توانايي اين بازار براي تامين مالي خواهد ب//ود. اين ادغام موجب خواهد ش//د بانك فرست ابوظبي در ب//ازار خدمات مالي امارات به تثبيت نس//بي برسد. اين در حالي است كه بازار سرمايه 9 ميليوني امارات داراي 50 شركت خدمات مالي است كه در اين بازار با هم رقابت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.