ادامه صعود آرام نماگر

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز گذشته با وجود كمبود نقدينگي در بازار سهام شاخصبورسبارشد23 واحديو77 هزارو716 واحدبهكارخودخاتمه داد. به گزارش ملت بازار، بعد از پشت سر گذاشتن تعطيالت نوروزي اولين روز معامالتي بازار سهام در شرايطي آغاز شد كه مطابق انتظار شاهد افت نسبي در حجم و ارزش دادوستدها بوديم. از سويي ديگر به نظر ميرسد با توجه به تعطيالت سپري شده چند روزي زمان الزم است تا اين بازار پرنوسان به مدار صعودي بازگردد و شاهد افزايش نسبي در حجم و ارزش دادوستدها باشيم. در اين شرايط، عمده تحركات بازار و اقبال سهامداران به سمت صنايع مختلف تنها متاثر از شايعات بازار است و تحليل قابل توجهي از روند معامالت وجود ندارد. با اين وجود به نظر ميرسد با گذشت چند روز و با ورود س//هامداران حقوقي شاهد افزايش نسبي در حجم و ارزش معامالت باشيم. از سويي ديگر در جريان معامالت روز گذشته روند دادوستدها اگرچه شروعي مثبت داشت اما تحت تاثير كمبود نقدينگي به آرامي دچار افت شد و شاهد نوسان منفي در قيمت سهام اكثر شركت بوديم اما در پايان از ميان 428 نماد فعال در دو بازار معامالتي بورس و فرابورس 215 نماد در قيمتهاي مثبت، 172 نماد در قيمتهاي منفي و 41 نماد بدون تغيير نسبت به آخرين روز معامالتي به كار خود خاتمه دادند. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »رمپنا، جم و كگل« با رشد ‪21 92،‬ و 16 واحدي بيشترين تاثير منفي و در مقابل نمادهاي »ش//يران، شبريز و بترانس« با رشد ‪13 71،‬ و يك واحدي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند اين متغير با رشد 32 واحدي و در 77 هزار و 617 واحد به كار خود خاتمه داد. ش//اخص كل هم وزن نيز با رشد 103 واحدي در محدوده 16 هزار و 219 واحد قرار گرفت. همچنين ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورس به 324 هزار و 24 ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالت اين روز 632 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 116 ميليارد تومان در 54 هزار و 722 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه دو نماد »شپلي« با دادوستد 29 ميليونسهمبيشترينحجممعامالتو»آپ«باارزش9/9 ميلياردتومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. بازارهايموازي در حالي بازارهاي جهاني بازگشايي شدند كه در دقايق ابتدايي شاهد افزايش قيمت نفت، افت قيمت طال و نوسان در بازار فلزات اساسي بوديم. به اين ترتيب قيمت جهاني هر اونس طال با افت سه دالر و 73 سنتي به 1246 دالر رسيد و باعث شد قيمت اين فلز گرانبها در بازارهاي داخلي نيز دچار افت شود، به اين ترتيب قيمت هر گرم طالي 18 عيار با افت 554 تومانيبه611 هزارو97 تومانرسيد.همچنينهرقطعهسكهبهارآزادي با افت 12 هزار توماني به يك ميليون و 178 هزار تومان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.