رشد 14 برابري صكوك در سال 95

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

ب//ه گفت//ه مديرعام//ل ش//ركت س//پردهگذاري مركزي، 500 ميليارد ريال اوراق مرابحه ش//ركت بناگس//تر كران//ه و چهار هزار ميليارد ريال اوراق اجاره وزارت علوم در روزهاي 22 و 24 اسفندماهگذشتهدربازارسرمايهمنتشر شدتامجموعكلاوراقسال59 بهرقم 83 هزار و 662 ميليارد ريال برس//د. در اي//ن ارتباط محمدرضا محس//ني، مديرعاملشركتسپردهگذاريمركزي اوراق بهادار و تس//ويه وجوه )سمات( گفت: با انتشار دو اوراق بناگستر كرانه و وزارت علوم در آخرين روزهاي اسفندماه 59،انتشارصكوكرشدي41 برابريرا نسبت به مدت مشابه سال 94 تجربه ك//رد. به گزارش س//مات، محمدرضا محسني اظهار داشت: با انتشار دو اوراق بناگستر كرانه و وزارت علوم در آخرين روزهاي اسفندماه 59، انتشار صكوك رش//دي 14 برابري را نسبت به مدت مشابه سال 94 تجربه كرد. وي اظهار داشت: 14 مجموعه اقتصادي از جمله س//ه وزارتخانه، يك دستگاه دولتي و 10 ش//ركت فعال در بخش خصوصي سال 95 با انتش//ار صكوك بخشي از مناب//ع مالي مورد نياز خود را از طريق بازار سرمايه تامين كردند. محسني به حكم ارديبهشتماه وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تقويت نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: يكي از ماموريتهاي ويژه بازار سرمايه در سال 95 تسريع تامين مالي بنگاههاي بزرگ اقتصادي بود كه در اي//ن زمينه كارگ//روه ويژهاي براي رفع موانع انتش//ار صكوك در اين بازار تشكيل ش//د و در نهايت شاهد رشد 14 برابري انتشار صكوك در اين بازار بوديم. وي ادامه داد: اين رقم نسبت به س//ال 1389 كه حجم انتشار صكوك آن در بازار س//رمايه، تنها 29 ميليارد تومان بود، رشد چشمگيري را تجربه كرده اس//ت. مديرعامل سمات گفت: در س//ال 95 اوراق صكوك س//يمان ش//رق، اوراق اج//اره دولتي متعلق به سازمان برنامه و بودجه، جوپار، رايتل، ماهان، فوالد مبارك//ه اصفهان، بانك مسكن، لوتوس پارسيان، شركت مادر تخصصيبازرگاني،سايپا،بناگستركرانه و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، تع//اون، كار و رفاه اجتماعي و علوم در بازار سرمايه منتشر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.