ﺯﻳﺮﺳﺎخﺖهﺎ ﺍﺻﻼح ﺷﻮﺩ

بررسي موانع حمايت از توليد ملي در سال 69؛ ﻧﻮﺳﺎﺯي ﺻﻨﻮف ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻧﻮﺳﺎﺯي ﻭ ﺗجﻬﻴﺰ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄي ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧظﺮ قﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍقﺪﺍﻣﺎﺗي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1396 ﻣﺪﻧظﺮ قﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه صنعت- تحقق حمايت از توليد ملي در سال 96 مستلزم ارائه راهکارهاي اساسي براي رسيدن به اين امر است. در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال توجه به زيرساختهاي اين مساله نبايددورازنظربماندچراکهتازمانيکهزيرساختها اصالح نشود، نميتوان اميدي به اصالح امور توليد داشت.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امر تولي//د، ارتقاي کيفي و کمي توليد و نيز افزايش اشتغال را ش//اهبيت فعاليتهايي ميداند که در سال 1396 بايد در بخش توليد و اشتغال مدنظر قرارگيرد.

رضا رحماني با اشاره به نامگذاري سال 1396 به عنوان سال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« توسط مقام معظم رهبري اظهار کرد: قطعا پس از اظهارات مقام معظم رهبري راهبرد کالن کشور در حوزه اقتصاد کش//ور مشخص شده است و بايد با توجهبهبياناتايشانسياستهايموردنظرطراحي وعملياتيشود.

وي ادامه داد: در س//ال گذشته فرصت بسيار مناسبي براي رونق توليد در کشور ايجاد شد و با توجه به شرايط و فضايي نيز که در سالجاري به وجود آمده اميدواريم فعاليتهاي صورت گرفته در سالگذشتهدرسال6931 بهباربنشيندچراکه عمدهاقداماتانجامشدهطييکساليکهگذشتبا وجودهمهمشکالتموجودعملياتيشدواميدواريم در سالجاري نتيجه اين زحمات ديده شود.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امر توليد با بيان اينکه جلسات کارشناسي مختلفي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت طي س//ال 1395 به منظور توليد و اش//تغال در س//ه بخش مع//دن، صنعت و تجارت- بازرگاني برگزار ش//د، عنوان کرد: جمعبنديهاي الزم در اين سه حوزه توسط وزير صنعت به هيات دولت ارائه شده است و در حال تکميل محورهاي مختلف براي عملياتي کردن توليد و اشتغال در سه بخش صنعت، معدن وتجارتهستيم.

رحماني با تاکيد بر اينکه در سالجاري ارتقا و افزايش توليد و نيز ايجاد اشتغال مدنظر قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: پس از بيانات مقام معظم رهبريبايدارتقاوافزايشتوليدونيزافزايشاشتغال در کش//ور مدنظر قرار گيرد و اين موارد شاهبيت فعاليتهايمادرسال6931 خواهندبودتاچهاز نظر کمي و چه از نظر کيفي کار را پيش ببريم.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امر توليدبااشارهبهفعاليتهايمختلفيکهدرراستاي رونقتوليددرس//ال6931 مدنظرقرارميگيرد، يادآورشد:نوسازيصنايع،نوسازيصنوفتوليدي، نوسازي و تجهيز معادن و بهرهوري کيفيت در کنار رعايتمسايلزيستمحيطيونيزمدنظرقراردادن فناوريهاي جديد از جمله اقداماتي هستند که در سال6931 مدنظرقرارخواهندگرفت.

رحماني در گفتوگو با ايس//نا افزود: در سال گذش//ته نيز احياي واحدهاي توليدي کوچک و متوس//ط را در دستور کار قرار داديم که اين طرح با عن//وان طرح رونق توليد در س//الجاري نيز با توجه به تجربيات سال قبل مدنظر قرار ميگيرد. همچنين به استانها ماموريت دادهايم که براساس پتانسيلها و ظرفيتهاي خود فرصتهاي الزم را ايجاد کنند و در کنار آن ظرفيتهاي جديد را نيز مدنظرقراردهند.

وي در ادامه به ديگر برنامههاي وزارت صنعت، معدنوتجارتدرسال6931 اشارهکردوگفت: در کنار موارد عنوان شده کنترل واردات و مبارزه با قاچاق همچنان در دستور کار خواهد بود و توجه ويژهبهبحثزنجيرهتوليدازمحصولخامتامحصول نهايي جزو ديگر برنامههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت به طور مثال ما بايد از توليد سنگ معدنتاتوليدفرآوردهنهايياينمحصولرامدنظر قرار دهيم و بتوانيم زنجيرههاي مختلف توليدي در کشور همچون فوالد و مس را کامل کنيم تا تمام مراحل توليد در داخل کشور مدنظر قرار گيرد.

يککارشناسبخشصنعتباتشريح21راهکار براي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال گفت: فرهنگسازي مصرف کاالي ايراني، کاهش قيمت تمامشده، تقويت صادرات، برخورد با فساد اداري و قاچاق از جمله اين راهکارهاست.

آرمان خالقي با اش//اره به نامگذاري امس//ال با عن//وان اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال اظهار داشت:نامگذاريچندسالاخيرباعناويناقتصادي نشاندهنده اهميت موضوع اقتصاد و رويکرد کالن کشوربرمبناياقتصادمقاومتياستکهبرايتحقق آن بايد اقداماتي انجام شود.

مسير بلندمدت براي حمايت از توليد ملي و اشتغال

اين کارش//ناس بخش صنعت ب//ا بيان اينکه رفتاره//اي اجتماعي و اقتص//ادي بايد برمبناي شعارهاي تعيينشده شکل گيرند، افزود: بايد يک خط سير بلندمدت براي حمايت از توليد ملي و اش//تغال تعيين شود که در اين زمينه حاکميت، دولت، فعاالن اقتصادي و بخشخصوصي وظايف مشخصيدارند.

خالقي فرهنگسازي براي استفاده از کاالهاي ساخت داخل از سوي دولت و رسانه ملي را بهعنوان يکي از راهکارهاي تحقق شعار امسال عنوان کرد و گفت: بايد خطمشي مشخصي براي ارزشگذاري مصرفکاالهايداخليتعيينشود.

وي ادامه داد: دولت از مسايل بخش توليد مطلع اس//ت و با توجه به همين موضوع بايد در جهت حمايت از توليد داخل براي بخشهاي مختلف از جمله گمرک، بانکها و توسعه تجارت برنامههاي مشخصياعالمشود.

خالقيتعيينمشوقهايموثربرايسرمايهگذاري در بخش توليد را يکي ديگر از راهکارهاي تقويت تولي//د داخل عن//وان کرد و گف//ت: دولت بايد از مشاورههايبخشخصوصياستفادهکندبهطوري که در تعيين تعرفه و حقوق ورودي کاالها و مواد اوليه، تصميمگي//ري بدون نظر بخشخصوصي صورتنگيرد.

وي قيمتگذاري مناسب مواد اوليه داخلي را از جمله مواردي عنوان کرد که با اس//تفاده از نظر بخشخصوصيميتواندعامليبرايکاهشقيمت تمامشدهتوليدباشد.

اين کارشناس بخش صنعت، نوسازي صنايع داخليراعلتديگريبرايکاهشقيمتتمامشده توليدات داخل عنوان ک//رد و گفت: بايد موانعي که باعث افزايش قيمت تمامشده توليد محصول ميش//ود، برطرف ش//وند و در اين زمينه وزارت صنعت و وزارت اقتصاد ميتوانند با بررسي مسايل، راهکارهاي الزم را عملي کنند.

خالقيبرنامهريزيکاملبرايبرخوردجديتربا موضوع قاچاق کاال و توليدات زيرپلهاي را بهعنوان هفتمين راهکار براي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توليدواشتغالدانستوگفت:يکسريبرنامههانيز براي غلبه بر رکود بايد اجرايي شود تا طي دو سه سال آينده عالوه بر گذار از رکود به رونق اقتصادي برسيمکهتحققاينمسالهنيازمندطراحيواجراي يکسريبرنامههايبههمپيوستهاست.

وي اجراي برنامههاي//ي براي تقويت صادرات توليدات داخلي را مورد تاکيد قرار داد و به فارس گفت: وزارت امور خارجه با رايزني و ارائه اطالعات صحيحدرموردبازارهايخارجيبهتوليدکنندگان داخليميتواندزمينهرابرايبهبودصادراتکاالهاي ايراني فراهم کند به طوري که اقتصاد کشورهاي ديگر به اقتصاد ايران گره بخورد و موضوع اقتصاد مقاومتينيزمحققشود.خالقياعمالراهکارهايي براي کاهش قيمت تمامشده توليد و رقابتي شدن محصوالت را از ديگر مسايل مدنظر در تحقق شعار امسالعنوانکردواظهارداشت:اعمالسياستهاي حمايتي براي ارتقاي فناوري در واحدهاي توليدي و تامين فناوري جديد براي کارخانهها ميتواند به بهبودشرايطتوليداتداخليکمککند.

بهگفتهوي،شناساييقوانينضدتوليدورفعآنها نقشمهميدرتقويتتوليدمليداردوعالوهبراين مساله، قوه قضاييه و قوه مقننه بايد اقداماتي را براي ايجاد امنيت اقتصادي در کشور انجام دهند.

خالقيتصريحکرد:برخوردبافساداداريميتواند مشکالت ايجادشده بر سر راه توليد را حل کند و امنيت اقتصادي را به همراه داشته باشد.

از طرفی رييس کميسيون تسهيل کسبوکار اتاق بازرگاني تهران نيز معتقد است گام اول جهت حمايت از توليد داخل، رفع موانع موجود بر مسير توليد است.محمدرضا نجفيمنش در گفتوگو با خبرخودرو اظهار داشت: براي تحقق شعار امسال در حوزه توليد و اشتغال، قدم اول رفع موانع موجود در مسير توليد است که بايد انجام شود.

وي افزود: متاس//فانه برخي قوانين موجود يا مجريانقوانين،سنگاندازيهايعجيبيدرمسير توليد دارند که بايد با عزم همگاني اين موانع از سر راه برداشته شود.

اين مقام مسوول تاکيد کرد: در صورتي که اين موانعکهاصوالقوانينمرتبطباکاروتاميناجتماعي و دارايي است از سر راه برداشته شود قدم مهمي در مسير رونق توليد در کشور خواهد بود. ارائهمشوقبهتوليدکنندگان نجفيمنش دومين گام در حمايت و تسهيل توليددرکشورراارائهمشوقهاييبهتوليدکنندگان اعالمکردوافزود:امروزدربرخيازکشورهابهبرخي سرمايهگذاران در بخشهاي توليدي، تسهيالت بالعوضي را بهعنوان مشوق ارائه ميکند که الزم است در ايران نيز به منظور حمايت از توليد، اين روش عملي شود.

ب//ه گفته وي، ح//ذف قواعد بازدارن//ده و ارائه مشوقهاييبهتوليدکنندگاندوگاممهمدرمسير تسهيل شرايط توليد در کشور است که ميتواند باعث گرايش مردم به توليدات داخلي شود.

اينفعالدرصنعتقطعهسازيکشورخاطرنشان کرد:امروزهمهبايددرجهتتقويتتوليدواشتغال در کشور تالش کنند و همزمان توليدکنندگان نيز تالشمضاعفيرادرجهتارتقايکيفيتتوليدات داخليداشتهباشندتامصرفکنندهايرغبتنکند سراغ محصوالت خارجي رود.

نجفيمنشهمچنينبهنقشتحقيقوتوسعه در رشد توليد در صنعت خودرو پرداخت و تاکيد کرد: متاس//فانه در اين سالها در زمينه تحقيق و توس//عه کمکاري زيادي شده در حالي که به نظر ميرسدبرايدستيابيبهرشدتوليدوتوسعهسهم داخلبايدبهموضوعتحقيقوتوسعهتوجهبيشتري شود.ويخاطرنشانکرد:خوشبختانهدرقراردادهاي جديديکهدرسالگذشتهبهامضارسيدبحثمهم ورودتکنولوژيتوليدبرايتوسعهسهمداخليبوده است. نجفيمنش تاکيد کرد: در صورتي که دانش و تکنولوژي را از کشورهاي صاحب تکنولوژي وارد و بههمراهنيروهايآموزشديدهدرکشورمحصوالتي را توليد کنيم آن زمان خودروهاي قابل رقابتي به لحاظقيمتوکيفيتخواهيمداشت.

قواني/ن دس/ت و پاگير کم/ر توليد را شکستهاست

در عين حال دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران نيز ميگويد: اگر رکود و تعطيلي واحدها و کارخانهها امسال هم ادامه پيدا کند شعار توليدواشتغالدرسال69 عملينخواهدشد.

هاديابوياظهارکرد:برايآنکهتوليدواشتغال رونق گيرد بايد انقالبي در حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ايجاد شود.

وي افزود: متاسفانه برخي قوانين دست و پاگير کمرتوليدراشکستهاستوعواملمتعدديازجمله ماليات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکي و نرخ سود تسهيالتبانکيتوليدکنندگانرادچارمشکلکرده که بايد از ميان برداشته شود.

دبيرکلکانونعاليانجمنهايصنفيکارگرانبا تاکيدبرتوجهدولتبهبنگاههايتعاونيخاطرنشان کرد: اگر دولت درصدد ايجاد اش//تغال و تمرکز بر بنگاههاي کوچک و متوسط است امسال بايد به طور جدي به تعاونيها بپردازد و آنها را به ش//کل ويژهايحمايتکند.

اب//وي افزود: فارغالتحصيالن و جويندگان کار ميتوانند با تش//کيل ش//رکت تعاوني براي خود کسبوکاريراهبيندازندبدونآنکههزينهسنگيني متحملشوندووزارتکاربايداينمسالهرادربرنامه سالجديدخودبگنجاند.

وي به تعطيلي بسياري از واحدها و کارخانهها اشاره کرد و گفت: چنانچه اين رکود و تعطيلي در سالجاريهمادامهداشتهباشدشعارتوليدواشتغال در س//ال 96 عملي نخواهد شد بنابراين حمايت دول//ت از کارخانهها و جلوگيري از توقف فعاليت بنگاههاي در حال تعطيل ضروري است. اين مقام مسوولکارگريخاطرنشانکرد:مقاممعظمرهبري يکسال ديگر هم موضوعي اقتصادي را به عنوان شعارسالنامگذاريکردندتااهميتتوجهبهتوليد داخلي و رفع دغدغه مردم را بيش از پيش نشان دهند اما طبعا ايجاد اشتغال از عهده يک وزارتخانه خارج است و همه دستگاهها و مجموعهها بايد براي اشتغالزاييهمتکنند.

ابوي گفت: برخي کارفرمايان براي آنکه هزينه کمتري از بابت بيمه و اضافه کار به نيروهاي کار خود پرداخت کنند، افرادي را به عنوان س//اعتي يا پارهوقت به خدمت ميگيرند که از حداقلهاي قانون کار برخوردار نيستند ولي با اين کار فضاي اشتغال عدهاي جوياي کار گرفته ميشود. بسياري از کارگران نيز براي امرار معاش ناچار به شيفت دوم روي ميآورند تا از عهده هزينههاي زندگي برآيند در حالي که کار در شيفت دوم فضاي کار ديگري را اشغال ميکند و اين امر به بازار کار و فضاي اشتغال کشورلطمهميزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.