خودروسازان براي طراحي خودروي ملي دست به کار شوند

Jahan e-Sanat - - News -

خبرخودرو- نايب رييس کميس//يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالميمعتقداستکهدرسال69 خودروسازانبايدارتقايکيفيتوليدات را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند.داريوش اسماعيلي اظهار داشت: انتظار ميروددرسالجديد،شاهدتحولکيفيدرصنعتخودروباشيمالبتهمجلس نيز همواره حامي خودروسازان بوده و در اين زمينه شرکتها را ياري خواهد کرد.وي با اشاره به نامگذاري امسال و تاکيد مجددا رهبري بر توليد و اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اظهارات مقام معظم رهبري و در راستاي موضوع اقتصاد مقاومتي آنچه امکان توليد در کشور دارد نبايد مشابه خارجي آن وارد شود. با توجه به طرح چنين مباحثي، بيشک ميدان وسيعي براي شرکتهايخودروسازانبازشدهاست.اسماعيليتصريحکرد:البتهخودروسازان بايدازاينموقعيتاستفادهکنندنهاينکهاينموضوعبستريبرايسوءاستفاده شرکتها را فراهم کند.وي گفت: خودروسازان بايد در سال جديد و در راستاي توجه به توليد، نسبت به ارتقاي کيفيت خودروها اقدام کنند. در صورتي که چنيناقداميتوسطشرکتهاصورتگيردقطعامجلسوکميسيونصنايع ومعادننيزحمايتجديتريراازخودروسازانخواهدکرد.اسماعيليدرادامه با گاليه از افزايش تردد خودروهاي چيني در کشور تصريح کرد: متاسفانه آمار اين خودروها در کشور افزايش يافته است و قطعا سوالي که مطرح است اينکه چرا بايد چنين جرياني رخ دهد. بيترديد مهمترين دليل آن کيفيت و قيمت مناسبتراينخودروهادرمقايسهباسايرتوليداتموجوددربازاراست.نماينده سروستانوخرامهدرمجلسشوراياسالمياظهارداشت:درصورتيکهمردم ازکيفيتخودروهايساختداخلرضايتداشتندبهسمتخودروهايچيني روينميآورند.اسماعيليتاکيدکرد:چنانچهامسال،اشتغالپايداريدرصنعت خودروايجادشود،عمدهتمرکزخودروسازانبايددرجهتافزايشکيفيتباشد ووهمزماندولتنيزازورودبيرويهخودروهايخارجيبهخصوصخودروهاي فاقد برند خوب و کمکيفيت جلوگيري نمايد.وي همچنين بر لزوم طراحي خودروي ملي در کشور تاکيد کرد و گفت: انتظار ميرود در سال جديد شاهد طراحي و توليد خودروي ملي در کشور باشيم.اسماعيلي در ادامه به موضوع تعرفه واردات پرداخت و اظهار داشت: با کيفيت موجود نبايد تعرفه واردات در سال جديد تغيير کند. در صورتي که تعرفه واردات بيرويه افزايش يابد و خودروسازان داخلي بيرقيب بمانند شرکتها نهتنها کيفيت را باال نخواهند بردبلکهشاهدافتکيفيتخواهيمبود.ويگفت:چنانچهخودروسازاننسبت به افزايش کيفيت توليدات تالش جدي کنند، قطعا ميتوان نسبت به ميزان تعرفههابازنگريجديونسبتبهافزايشآنهااقدامکرد.اسماعيليخاطرنشان کرد: اينکه بهانهاي براي خودروسازان باشد که تعرفهها را افزايش دهيم و از سويي شرکتها نسبت به ارتقاي کيفيت تالشي نکنند، قطعا به نفع صنعت خودرو نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.