شوراي رقابت در فروردينماه قيمت جديد خودرو را اعالم ميکند

Jahan e-Sanat - - News -

به طور حتم تا سال 97 توليد هيچ خودرويي متوقف نخواهد شد.

معاون صنعت وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعيت قيمتگذاري خودرو در س//ال 96 گفت: با توجه به اينکه هنوز در قان//ون، خودرو جزو کاالهاي انحصاري محسوب ميش//ود در سال 96 نيز شوراي رقابت وظيفه قيمتگذاري خودرو را برعهده خواهد داشت.

محس//ن صالحينيا ادامه داد: در فروردينماه، شوراي رقابت مانند هر سال براساس شاخصهايي همچون تورم، قيمت ارز و قيمت مواد اوليه، قيمت خودروهاي پرتيراژ را اعالم خواهد کرد.

وي ادامه داد: س//ال گذشته وزارت صنعت درخواست کرد که با توجه به شرايط بازار کشور ديگر بحث انحصار در خودرو موضوعيت ندارد و قرار شد اين درخواست در شوراي اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين با توجه به حساسيت موضوع، اتخاذ اين تصميم زمان بيشتري خواهد برد.

وي درخصوص توقف خط توليد پرايد در سال آينده به ايلنا گفت: به طور حتم تا سال 97 توليد هيچ خودرويي متوقف نخواهد شد اما به خودروسازها اعالم کرديم که تا آن زم//ان فرصت دارند خودروهاي توليدي خود را از 57 پارامتر استاندارد به 81 پارامتر برسانند و اگر اين موارد را رعايت نکنند، خط توليد آنها متوقف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.