مستمريسال69 بازنشستگان5/41 درصد افزايشيافت

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-بهگفتهمديرعاملسازمانتاميناجتماعيحقوقبازنشستگانو مستمريبگيرانتاميناجتماعيبرايحداقلبگيرانبهميزان5/41 درصد افزايش مييابد.تقي نوربخش در پيام نوروزي خود اعالم کرده است براساس قانون تامين اجتماعي حداقل حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران تامين اجتماعيبرابرباحداقلحقوقمصوبوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعياست وباتوجهبهاينکهدرروزهايپايانيسالگذشتهافزايش5/41 درصديدر اين وزارتخانه به تصويب رسيده است، حداقل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي نيز به همين ميزان افزايش مييابد.نوربخش در ادامه تصريح کرده است ميزان افزايش حقوق ساير سطوح نيز پس از بررسيهاي الزم و طي مسيرقانونيوتصويبهياتمحترموزيراناعالمخواهدشد.مديرعاملسازمان تاميناجتماعيهمچنينگفتهاست:بااعمالافزايش5/41 درصديحقوق بازنشستگانومستمريبگيراندرسال69 مالحظهميشودکهميزانافزايش حقوقبازنشستگانوهمچنينافزايشحقوقجامعهکارگريدرهمهسالها بيشتر از نرخ تورم بوده است.نوربخش در خاتمه اظهارات خود گفته است: اگر افزايش حقوق اعمال شده در اين سالها را با دولت قبل مقايسه کنيم که با تورمهايآنچنانيافزايشحقوقهابهميزان7 درصدو9 درصدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.