افزايش5 درصديتورمتوليددرسال59

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-شاخصبهايتوليدکنندهدرايراندر21 ماههمنتهيبهاسفندماه 1395 نسبت به 12 ماهه منتهي به اسفندماه 1394 بهميزان پنج درصد افزايشيافتهاست.

به گزارش بانک مرکزي، خالصه نتايج بهدس//ت آمده از شاخص بهاي توليدکنندهدرايرانبراساسسالپايه001=0931 بهشرحزيراست:

-شاخصبهايتوليدکنندهدرايراندراسفندماه5931 بهعدد4/532 رسيدکهنسبتبهماهقبل7/0 درصدافزايشداشتهاست.-شاخصمذکور دراسفندماه5931 نسبتبهماهمشابهسالقبلمعادل1/9 درصدافزايش نشان ميدهد.- شاخص بهاي توليدکننده در ايران در 12 ماهه منتهي به اسفندماه5931 نسبتبه21 ماههمنتهيبهاسفندماه4931 بهميزانپنج درصد افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.