ثبت 59 ميليون نفر »شب اقامت« در تعطيالت نوروز؛ افزایش04 درصدیبازدیدازاماکنتاریخی

Jahan e-Sanat - - News -

مع//اون گردش//گري كش//ور از ثبت 59 ميليون و 343 هزار و 678 نفر ش//ب اقامت در تعطيالت نوروز خبر داد و گفت: تغييرات جوي در اوايل سال سبب كاهش سفرهاي بلندمدت ش//د و به ج//اي آن آمار بازديد از مراك//ز فرهنگي و تاريخي افزايش يافت كه 94 ميليون و 523 هزار و 321 بازديد ثبت شده است.

مرتضي رحمانيموحد در نشست خبري كه پي//ش از ظهر ديروز ب//ا همراهي ديگر اعضاي س//تاد هماهنگي خدمات س//فر در س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري برگزار شد با ارائه آماري كلي از روند س//فرهاي نوروزي گفت: در اين مدت 70 هزار و 683 بازديد نظارتي انجام ش//د و همچنين در سامانه 09629 بيش از 41 هزار و 300 تماس برقرار شده كه از مجموع آنها 219 مورد مربوط به شكايتها بوده است.

او با اش//اره به كاهش س//فرهاي نوروزي تح//ت تاثير تغيي//رات جوي ادام//ه داد: با وجود افزايش 18 درصدي سفرهاي هوايي به جزيره كيش، تردد دريايي به اين جزيره مجموعا فقط هشت درصد رشد داشته است، قشم نيز در شرايط مشابهي به سر ميبرد كه با وجود رشد 50 درصدي سفرهاي هوايي، مسافرت دريايي به آن فقط دو درصد رشد داش//ت كه توفانهاي درياي//ي، اصليترين عامل اين كاهش سفر بوده است.

رحمانيموحد همچنين به آمار اس//كان در مراكز آموزشوپ//رورش كه نماينده اين س//ازمان در اين نشس//ت غايب بود، اشاره كرد و افزود: در تعطيالت نوروز 10 ميليون و 963 ه//زار و 177 نف//ر روز در اين مراكز اسكان داشتهاند كه يك ميليون و 880 هزار نفر از آنها غيرفرهنگي بودهاند.

رييس ستاد هماهنگي خدمات سفر در پاس//خ به ايسنا درباره اظهارات اخير رييس س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري مبني بر اينكه با توجه به حذف اس//كان در مراكز آموزشوپرورش از س//ال 79، اي//ن س//ازمان براي جمعيت//ي بالغ بر 10 ميليون نفر كه از اين ظرفيت اس//تفاده ميكنند، چه برنامهريزي انجام داده و آيا آنها نيز قرار است به جمع چادرخوابها بپيوندند، توضيح داد: به صورت مستقيم و صريح گفته نشده از سال 97 اسكان نوروزي در مدارس حذف خواهد ش//د. در جلس//هاي از ستاد، آموزشوپرورش از اين وضعيت ناراضي بود چراكه معتقد است اين نوع اسكان خارج از تحمل، امكانات و بودجه مدارس است.

او اضافه كرد: دكتر احمديپور اس//تفاده از زيرس//اختهاي دانشگاه آزاد را به واسطه تفاهمنام//هاي كه وج//ود دارد براي حذف اسكان مدارس پيشنهاد كرده و گفته شده اين مراكز با تغيير وضعيت به ظرفيت اقامتي اضافه شود.

رحمانيموحد همچنين بيان كرد: شيوه اقامت در مدارس اس//تاندارد نيست هرچند حذف آن در نوروز بس//تگي به تصميم وزير آموزشوپرورش دارد و همچنين اجراي طرح ساماندهي تعطيالت كه در اين صورت كل نيروه//اي آموزشوپرورش در طول س//ال ميتوانند از اين ظرفيت اس//كان به صورت متراكم بهره ببرند تا آن حجم و بار سنگين كاهش پيدا كند.

او معتقد است وزير آموزشوپرورش تمايل دارد س//رمايهگذاري استاندارد در اين حوزه شكل گيرد. به هر حال نيروي بزرگي در اين بخش فعال هستند كه ميتوان از ظرفيت آن در طول سال بهره گرفته شود.

رحمانيموح//د تاكي//د ك//رد: وزارت آموزشوپ//رورش ب//راي عملي ك//ردن اين تصمي//م نيازمن//د اتاق فكري اس//ت كه با حضور نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تاسيسات اقامتي كه خطمقدم اين صنعت هستند تشكيل جلسه دهند تا اگر قرار است اين طرح اجرا شود، پيشنهادهاي خوبي جايگزين آن شود.

معاون گردش//گري در ادامه درباره آمار گردشگران خروجي از كشور گفت: پيش از آغاز تعطيالت با توجه به دو پارامتر سفرهاي زميني و هوايي و به ويژه ظرفيتي كه براي چارترهاي هوايي در نظر گرفته ش//ده بود، پيشبيني ميش//د س//فرهاي خروجي 30 درصد كاهش داش//ته باش//د كه دستكم آمارهاي سفر به تركيه گوياي همين ميزان كاهش سفر است.

وي افزود: سفرهاي زميني به كشورهاي همسايه نيز به صورت رفت و برگشت 900 هزار س//فر بوده كه 27 درصد آن خارجي و 73 درصد ايراني بودهاند.

رييس س//تاد هماهنگي خدمات س//فر يادآور شد: براي ارائه آمار سفرهاي خروجي بايد منتظر گزارش پليس مهاجرت بود كه بيستم هر ماه اعالم ميشود.

معاون گردشگري همچنين درباره فيلم كوتاهي كه اخيرا در فضاي مجازي منتش//ر ش//ده و مرب//وط ب//ه درگيري مس//افران با مرزبانهاي تركيه است با يادآوري اينكه فعال اين فيلم جديد را نديده اس//ت، توضيح داد: درباره روابط گردشگري با ساير كشورها دو شرط امنيت و احترام در همه سطوح تفهيم و منعكس ميشود. برخورد با شهروندان ايراني پيش از آغاز س//ال جديد به مقامات تركيه اعالم ش//ده و وزارت خارجه و سفارت ايران در آن كشور نيز كه وظيفه حمايت از اتباع ايران//ي را دارند پيگير ماجرا بودهاند. ما هم توصيههاي الزم را كردهايم.

وي اضافه كرد: در اتفاقي كه اواخر سال گذشته رخ داد، وزارت خارجه و سفير ايران واكنشهاي ش//ديدي داشتند. ما نيز براي گرفتن هر ن//وع تصمي//م كالن در اينباره متكي به تصميم دستگاه ديپلماسي هستيم كه قطعا بخش كنس//ولي كشورمان درباره اين فيلم ت//ازه واكنش نش//ان خواهد داد. باره//ا به مردم توصيه كردهايم كه ش//رايط امنيتي در تركيه را بسنجند تا درگير چنين اتفاقاتي نشوند.

رحمانيموحد در ادامه اين نشست با ارائه توضيحاتي درباره خدمات ستاد هماهنگي سفر و با بيان اينكه خدماتدهي به مسافران ن//وروزي از 25 اس//فند آغاز ش//د و تا 18 فروردينماه همچنان ادامه دارد، يادآور شد: فعاليت س//تادهاي هماهنگي خدمات سفر از نيمه آذرماه س//ال 95 با رويكرد منش//ور خدمات ش//هروندي و با ش//عار نوروز 96 با خدمات متفاوت آغاز شده بود.

وي بيان كرد: امس//ال خدمات متفاوتي از جنس مهرباني و مش//اركتپذيري مردم زي//ر چتر 500 هزار نوروزبان ارائه ش//د كه ضم//ن آن فرهنگها و رس//وم اس//تانها و اقوام مختلف معرفي و از ظرفيت آيسيتي كش//ور براي خدماترس//اني به مس//افران بهره گرفته ش//د. بر همين اساس برخي از ش//هرها از معبر به مقصد تبديل ش//دند و اقامت طوالنيتري ش//كل گرفت. روستاها و اقامتگاههاي بومگردي نيز به خوبي ديده ش//دند و بي//ش از 500 جش//نواره بهاري برگزار شد.

معاون گردشگري كشور تاكيد كرد: تحول بزرگ در نوروز تغيير ذائقه گردشگران بوده و سفرها هدفگذاري و از پيش برنامهريزي شده بود.

بازدي/د 2 میلی/ون نف/ر از پايگاههای جهانی نوروز

همچنين محمدحس//ن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري كشور در مورد بازديد از مراكز فرهنگي گفت: به طور كلي بازديد از موزهها 20 تا 40 درصد افزايش داشته است، از 21 پايگاه جهاني در ايام نوروز ت//ا روز دوازدهم فروردينماه، دو ميليون و 524 هزار نفر بازديد كردهاند. البته اين آمار موزهها، محوطهها و بناهاي تاريخي است. بهعنوان مثال در استان فارس تنها يك ميليون و 500 هزار نفر از بناهاي آن ديدن كردهاند و در استان خراسانرضوي نيز اين آمار يك ميليون و 400 هزار نفر بوده است. در استانهاي كردس//تان يا غرب كشور به دلي//ل برودت ه//وا، بازديدكنن//ده كمتري وجود داشت.

وي افزود: موافق برگزاري نوروزگاهها در بناه//اي تاريخي و جهاني هس//تيم چرا كه اجراي مراسم در كنار اين بناها موجب توقف بازديدكنندگان ميش//د بنابراين نميتوان گفت همه آن افراد در يك لحظه وارد موزهها يا بناها شدهاند، از نظر ما مشكلي در اينباره وجود ندارد.

در اين برنامه س//ميعاهلل حسينيمكارم، مع//اون توس//عه مديريت س//ازمان ميراث فرهنگي نيز گزارش//ي درباره نوروزگاههاي برپا شده در كشور ارائه كرد و گفت: در 31 استان و مراكز استانها يك نوروزگاه برپا شد. در بس//ياري از شهرستانها نيز حدود 260 نوروزگاه داشتيم. در پايگاههاي جهاني مانند تختجمشيد، پاسارگاد، حافظيه و سعدي و برخي از پايگاههاي ملي نيز اين نوروزگاهها برگزار ش//ده و برنامه اجرا كردند. در استان ته//ران نيز نوروزگاههايي در موزه ملي، كاخ سعدآباد و كاخ گلستان ايجاد شد؛ همه اين نوروزگاهها از دوم ت//ا دوازدهم فروردينماه برنامه داش//تند ام//ا در شهرس//تانها اين برنامهها از دوم تا ششم فروردينماه برگزار شده بود.

او ادامه داد: طبق گزارشهاي رس//يده، امسال شاهد شادي و نشاط بيشتري در ميان مردم حاضر در نوروزگاهها بوديم، اميدواريم نوروزگاهها بهعنوان يك جاذبه گردشگري به جاذبههاي ما اضافه شود.

معاون توس//عه مديريت سازمان ميراث فرهنگي افزود: در هر اس//تان و شهرستان، آيينهاي محلي و نمايشهاي آييني مرتبط با نوروز و تئاترهاي خياباني به اجرا درآمد.

حس//ينيمكارم تصريح كرد: در محدوده آرام//گاه س//عدي ب//ا 30 درص//د افزايش بازديدكنن//ده روبهرو ش//ديم در حالي كه تع//داد بازديدكنن//دگان از بناهاي تاريخي در ايام نوروز به طور متوس//ط چهار درصد بوده است.

او در پايان گفت: يكي از برنامههاي ما در ايام نوروز، برگزاري مراسم چوگان بود. قرار شد اين مراسم به مدت سه روز در اصفهان برگزار شود اما به دليل استقبال زياد مردم، اين برنامه به هشت روز افزايش يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.