دفاع موراكامي از رمان جديدش

Jahan e-Sanat - - News - ادبیات

هاروكي موراكامي كه اخيرا رمان دوجلدي »قتل افس//ر ش//واليه« را روانه بازار كرده در مصاحبهاي كوتاه از مضمون كتاب خود دفاع كرد.

اس//تريتس تايمز نوش//ت: اثر جديد هاروكي موراكامي، نويسنده سرش//ناس ژاپني چندي پيش در ميان صفهاي شبانه هوادارانش پشت در كتابفروشيها، عرضه شد اما پس از گذشت چند روز برخي از هموطنان او درباره محتويات آن لب به اعتراض گشودند.

موراكامي در اين رمان دو هزار صفحهاي كه از 24 فوريه روانه بازار ش//ده، به كش//تار نانجينگ پرداخته كه از مسايل حساسكشورشمحسوبميشود.درجريانجنگچينيهاو ژاپنيهادرسال7391،نيروهايژاپنبين04 تا003 هزارنفر از مردم نانجينگ را )كه در آن زمان نانكينگ خوانده ميشد( به طرز وحشيانهاي كشتند و به زنها بيحرمتي كردند. اما نكته اينجاست كه تعداد قربانيان اين كشتار جمعي هميشه مورد بحث بوده؛ چين مدعي است تعداد اين افراد حدود 300 هزار نفر بوده اما تاريخدانان ژاپني نوشتهاند اين رقم بين04 تا 200 هزار نفر بوده است.

بعد از اين قتل عام، تمام مدارك موجود از اين حادثه در ارتش ژاپن مخفي ش//د يا عمدا از بين رفت و حاال با وجود تع//داد زي//ادي عكس از پيامدهاي اين حادثه وحش//تناك، برخي از ژاپنيها مدعي هستند كه كشتار نانجينگي وجود نداش//ته يا چينيها آن را بزرگنمايي كردهاند. با وجود تمام اين حواشي، موراكامي كه مشهورترين نويسنده حال حاضر كشورش محسوب ميشود، در رمان جديد خود به اين مساله پرداخته و تعداد كشتهشدگان حادثه نانجينگ را 400 هزار نفر ذكر كرده است.

برخ//ي از خوانندگان اثر جديد موراكامي، او را به »جعل واقعيته//ا براي ب//ردن جايزه نوبل ادبي//ات« متهم كرده و مدعي شدهاند كه اتفاقي به نام كشتار نانجينگ »هرگز وجود نداشته است.«

اين نويس//نده مطرح كه معموال از مصاحبه و حضور در جمعهاي عمومي گريزان است، در مصاحبهاي كوتاه با يك روزنامه ژاپني گفت: بايد در مقابل تغيير تاريخ مبارزه كنيم.

او در ج//واب خبرنگاري كه پرس//يد چرا به اين مس//اله پرداختي//د، اظهار كرد: چون تاريخ، خاطره جمعي يك ملت است. فكر ميكنم اشتباه بزرگي است كه گذشته را فراموش يا خاطرات را با چيز ديگري جايگزين كنيم.

نويس//نده »كافكا در كرانه« ادام//ه داد: رماننويسها در عملكردشان محدوديت دارند اما براي ما اين امكان وجود دارد تا در قالب داستانگويي در برابر چنين نيروهايي بجنگيم.

موراكامي اغلب به خاطر محكوم كردن كشورش در جريان جنگ جهاني دوم، مورد انتقاد قرار ميگيرد. او در سال 2015 گفت: ژاپن بايد اينقدر از چين و كره و ديگر كشورهايي كه در قرن بيستم درگير جنگ شدند، عذرخواهي كند تا تمام قربانيان به اندازه كافي عذرخواهي او را بشنوند.

»قتل افسر شواليه« پس از «84Q1» كه در سال 2009 منتشر شد، اولين چندجلدي موراكامي است كه يك هفته پي//ش با حضور هوادارانش در صفهاي ش//بانه پش//ت در كتابفروشيها وارد بازار شد. اين اثر تنها در روز نخست انتشار در ژاپن يك ميليون و 300 هزار جلد فروخت. كتاب جديد اين رماننويس در دو جلد با عنوان »ايدههاي در حال ظهور« و »استعاره برانگيزاننده« به چاپ رسيده است.

داستاناينرماندربارهنقاشي63 سالهاستكههمسرش از او جدا ميشود و او به خانهاي قديمي در مناطق كوهستاني توكيو نقل مكان ميكند. اتفاقات عجيبي در اين خانه براي شخصيت اصلي داستان »قتل افسر شواليه« رخ ميدهد كه آشنايي با يك همسايه و پيدا كردن تابلو نقاشي كه نامش را به كتاب موراكامي قرض داده از آن جمله هستند. نويسنده »كاف//كا در كران//ه« پيش از انتش//ار كتاب جدي//دش آن را »داس//تاني عجيب« دانسته و اعالم كرده بود كه ميخواهد خوانندگان خودشان اين اثر را كشف كنند بنابراين هيچگونه اطالعاتي درب//اره موضوع اين رمان دوجلدي در بازار نش//ر منتشر نشده بود.

هاروكي موراكامي بيشتر كتابهايش را به سبك سوررئال به نگارش درآورده است و آثارش تاكنون به بيش از 50 زبان برگردانده شدهاند. هر سال نام اين نويسنده به عنوان يكي از نامزدهاي نوبل ادبيات بر سر زبانها ميافتد اما او هنوز موفق به كسب اين افتخار نشده است.

اين چهره ادبي متولد 12 ژانويه 1949 است و نويسندگي را پس از پايان تحصيالت دانشگاهي و راهاندازي يك كلوب جاز در توكيو ش//روع كرد. رمان عاشقانه »جنگل نروژي« او كه در س//ال 1987 منتش//ر و به اثري پرفروش تبديل شد، او را به عنوان يك س//تاره ادبي به شهرت رساند. «84Q1» طوالنيترينرمانموراكامياستكهسال9002درسهجلد به زبان ژاپني چاپ شد.

»سوكورو تازاكي بيرنگ و سالهاي زيارت« آخرين رمان او پيش از »قتل يك افس//ر ش//واليه« در س//ال 2013 روانه بازار شد و با استقبال زيادي مواجه شد. پس از آن مجموعه داستان كوتاهي با نام »مردان بدون زنان« در سال 2014 از اين نويسنده منتشر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.