جو پشي، هم به فيلم اسكورسيزي پيوست

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- جو پش//ي بازيگر قديمي اعالم ك//رد در فيلم جديد مارتين اسكورس//يزي بازي ميكند و با اين خبر با شادي طرفداران اين فيلم و بازيگر همكارش رابرت دنيرو روبهرو شد.

بازيگر اسكاري فيلم »رفقاي خوب« از دهه 1990 تقريبا بازنشسته ش//ده و پس از مدتها در س//ال 2015 صداي او در يك فيلم انيميشن شنيده شد. وي از سال 2010 كه نقشي كوتاه در يك فيلم كمدي داشت در فيلمي بازي نكرده و فيلمي كه دنيرو سال 2006 با عنوان »چوپان خوب« كارگرداني كرد، تنها فيلم جدي او بود.

اما به گفته تما شونميكر تدوينگري كه سالهاست با اسكورسيزي همكاري ميكند، او قرار است در فيلم گانگستري »ايرلندي« هم بازي كند.

اين تدوينگر با اشاره به فيلم »سكوت« جديدترين ساخته كارگردان نامدار س//ينما افزود: اسكورسيزي دوست دارد فيلمهاي بيشتري شبيه »ايرلندي« با تمركز بر مس//ايل روحي، پايهاي و تاثيرگذار بس//ازد اما نه اينكه در قرن هفدهم ژاپن بگذرد.

او افزود: قطعا فيلم بعدي اسكورسيزي »ايرلندي« است كه با بازي رابرت دنيرو، آل پاچينو و جو پشي ساخته ميشود. امتياز اين فيلم در اختيار نتفليكس است و سالهاست كه درباره ساخت آن صحبت شده است.

نزديك به يكسال پيش اسكورسيزي اعالم كرد: قصد دارد اين فيلم را با بازي يك گروه از بازيگران سرشناس بسازد.انتظار ميرود اين فيلم سال 2019 اكران شود.

اين پروژه نخستين همكاري مجدد دنيرو و اسكورسيزي پس از ساخت فيلم »كازينو« در سال 1995 خواهد بود. همكاري طوالني مدت اين دو در دهه 1970 منجر به ساخته شدن فيلمهايي چون »خيابانهاي پايين ش//هر«، »راننده تاكسي«، »گاو خشمگين«، »تنگه وحشت« و »رفقاي خوب« شد.

اس//تيو زيالن، فيلمنامهنويس مش//هور كه فيلمنامه »دار و دس//ته نيويوركي« اسكورسيزي را نوشته بود، فيلمنامه اين فيلم را برمبناي كتاب »شنيدم خانهها را رنگ ميكني« نوشته چارلز برنت نوشته است. فرانك شيران ظرف پنج سال مصاحبهاي كه با نويسنده كتاب انجام داد اعتراف كرد بيش از 25 نفر را براي دوستش و رييس جنايتكاران جيمي هوفا كشته است. گفته ميشود احتماال آلپاچينو در نقش هوفا اولين همكاري خود با اسكورسيزي را تجربه ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.