بزرگداشتكيارستميدر3 رويدادجهاني

Jahan e-Sanat - - News -

سه جشنواره جهاني در ابتداي سال شمسي با محوريت بزرگداشت عباس كيارستمي، كارگردان سرشناس سينماي ايران در حال برگزاري است.

بيس//تودومين جشنواره فيلم ويلنيوس كه از 3 تا 17 فروردين در كشور ليتواني در حال برگزاري است، برنامه بزرگداشت عباس كيارستمي را با نمايش فيلمهاي»67 دقيقهو51 ثانيهباعباسكيارستمي«ساختهسيفاهللصمديان و فيلمهاي »منو خونه ببر«، »كپي برابر اصل«، »زير درختان زيتون«، »باد ما را خواهد برد«، »ده« و »طعم گيالس« برپا كرده است.سيويكمين جشنواره فيلم فريبورگ از 11 تا 19 فروردين در كشور سوييس در حال برگزاري است و فيلمهاي»67 دقيقهو51 ثانيهباعباسكيارستمي«ساختهسيفاهللصمديانو »منو خونه ببر« را در برنامه بزرگداشت عباس كيارستمي و فيلمهاي »برعكس« ساخته اليكا مهرانپور، »اژدها وارد ميشود!« ساخته ماني حقيقي و مجموعه فيلم انيميشن »قصههاي كوچك اشباح« را كه ساخته شش سينماگر از شش كشور و از جمله نازنين سبحان سربندي است در برنامه خود دارد. فيلم »زير سايه« ساخته بابك انوري نيز در اين رويداد به نمايش درميآيد. داوريكتايونشهابيدراستانبول سيوشش//مين جش//نواره فيلم اس//تانبول از 16 تا 27 فروردين در تركيه برگزار خواهد ش//د و كتايون ش//هابي در ميان اعضاي هيات داوران جشنواره حضور دارد.

فيلمهاي»67 دقيقهو51 ثانيهباعباسكيارستمي«ساختهسيفاهللصمديانو »منوخونهببر«دربرنامهبزرگداشتعباسكيارستميبهنمايشدرآمدهوفيلمهاي »وارونگي«ساختهبهنامبهزادي،»رفتن«ساختهنويدمحموديو»سيب«ساخته سميرا مخملباف در اين جشنواره روي پرده خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.