»بچه رييس« اول شد

Jahan e-Sanat - - News -

انيميش//ن »بچه رييس« از محصوالت كمپاني دريم وركز نشان داد ميخواهد در باكس آفيس هم رييس باشد و در اولين اكران آخر هفته خود موفق شد فروشي 49 ميليون دالري را ثبت كند و در راس باكس آفيسبنشيند.

بهاينترتيب»ديوودلبر«بافروش5/74 ميليوندالرديگردرسومين آخر هفته نمايشش در جايگاه دوم فروش قرار گرفت و فروش داخلي خود را در آمريكا به 395/5 ميليون دالر رساند.

تريلر آيندهنگرانه پارامونت يعني »روح در پوسته« با بازي اسكارلت جوهانسون نيز كه برمبناي مانگايي ژاپني ساخته شده و جو هانسون در آن در نقش يك سرباز سايبري بازي ميكند، با فروش 19 ميليون دالر در اولين آخر هفته نمايشش در مكان سوم جاي گرفت.

در عين حال در بازار جهاني »ديو و دلبر« پيشتاز بازار است و با فروش 66/5 ميليون دالر ديگر در65 بازار بينالمللي8/084 ميليون دالر فروش كرد تا در مجموع فروش جهاني خود را به مرز 900 ميليون دالر برساند. اين فيلم تاكنون 876/2 ميليون دالر فروش كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.