آغاز برنامهريزي براي اكران دوم نوروز در سينماها

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سرگروهاي سينمايي موظف هستند كه هفته آينده قرارداد فيلمهاي خود را براي اكران دوم نوروز ارائه كنند.

غالمرضا فرجي درباره جزييات اولين جلسه شوراي صنفي نمايش در سال جديد گفت: گروههاي سينمايي »استقالل«، »كورش«، »آزادي« و »قدس« كه جايگزين سينما »آفريقا« شده است، برنامه دوم اكران خود را در هفته آينده ارائه ميدهند در اين بين س//ينما »ماندنا« و پرديس »زندگي« هم پيش از اين قرارداد دو فيلم »تيك آف« و »نقطه كور« را به شورا ارايه داده بودند.

او با اشاره به اينكه اكران فيلمهاي روي پرده همچنان ادامه دارد، اضافه كرد:در اين جلسه همچنين قرار بر اين شد كه هفته آينده برنامه تحليلي نحوه نمايش فيلمها در سال 1396 بررسي شود.

فرجي همچنين درباره قيمت بليتها در س//ال جديد هم گفت: در تعطيالت نوروز قيمتبليتها شناور نبود و فعال تغييري نداريم اما قيمت بليتها براساس مصوبه وزارت ارشاد خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.