بهره برداری از شبکه ملی اطالعات عقب افتاد

تاکید وزیر ارتباطات به بهانه فضای انتخاباتی کشور؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فن/اوری- در حالی که قرار بود فاز نهایی شبکه ملی اطالعات در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات، به بهرهبرداری برس//د به گفته وزیر ارتباط//ات راهاندازی این پروژه ب//ه بعد از انتخابات ریاس//ت جمهوری موکول شد.

با وج//ود اینکه نتیجه ارزیابی از س//ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نامش//خص اس//ت و اختاللی که در برقراری دیتای مش//ترکین در س//اعات اولیه تحویل سال پیش امده بود، واعظی میگوید: آنچه مس//لم اس//ت وضعیت ارتباطات به مراتب نس//بت به سالهای قبل بهتر بوده و ما رضایت نس//بی از ارائه خدمات در ایام نوروز داشتیم.

از س//ویی دیگر وزارت ارتباطات در سال 95 مسوول توسعه 10 برابری تولید محتوای داخلی با رویکرد کس//بو کار دیجیتالی با مش//ارکت بخشخصوصی بود اما فعالیتهای این وزارتخانه بر توسعه سختافزاری متمرکز شد و از توسعه نرمافزاری تا حدود زیادی بازماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: با توجه به فضای انتخاباتی موجود در کشور، فاز س//وم و تکمیلی پروژه شبکه ملی اطالعات را بعد از انتخابات راهاندازی میکنیم.

وزیر ارتباط//ات در خصوص برنامه مدنظر برای تکمیل شبکه ملی اطالعات گفت: بیش از ای//ن قرار بود فاز تکمیلی ش//بکه اطالعات در اردیبهش//ت ماه و همزمان ب//ا روز جهانی ارتباط//ات، راهان//دازی ش//ود اما ب//ا توجه به تعطیالت و فضای انتخاباتی موجود در کشور، بنا را بر آن گذاش//تیم که فاز س//وم این پروژه که فاز تکمیلی شبکه ملی اطالعات است بعد از انتخابات راهاندازی شود.

نامش/خص ب/ودن نتیج/ه ارزیاب/ی ارتباطات نوروزی

وی در خص//وص ارزیابی ارتباطات نوروزی گف//ت: نتیج//ه ارزیابی را از س//ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات هنوز دریافت نکرده ایم.

وزی//ر ارتباطات و فن//اوری اطالعات افزود: براس//اس تماسهای ص//ورت گرفت//ه با این س//ازمان و با کشیکهای نوروزی آنچه مسلم اس//ت وضعیت ارتباطات به مراتب نس//بت به سالهای قبل بهتر بوده و ما رضایت نسبی از ارائه خدمات در ایام نوروز داشتیم.

وی در مورد اختالل ایجاد شده در برقراری دیتای مشترکین در ساعات اولیه تحویل سال تاکید کرد: آنچه در بستر شبکه ملی اطالعات ب//وده و مربوط به ارتباطات داخلی میش//ود، مش//کلی نداشته و اگر مش//کلی بوده مربوط به اینترنت بینالملل در س//اعت اولیه تحویل سال بوده است.

واعظی تاکید کرد: تمامی توجه ما این است که در س//ال جدید م//ردم از ارتباطات داخلی اس//تفاده کنند و کیفی//ت ارتباطها برای آنها بیش از گذشته افزایش یابد.

محم//ود واعظی در دیدار ن//وروزی با فعاالن بخ//ش ارتباطات و فن//اوری اطالعات کش//ور برنامههای سال 96 در این حوزه را تشریح کرد.

وی با اش//اره به ایجاد رش//د اقتصادی در تمامی ش//اخصهای کشور در سال 95 اظهار داش//ت: بیش از 700 هزار شغل در سال 95 ایجاد شده است که بیش از 630 هزار شغل از این تعداد، ش//غل خالص بوده است و این رقم در کشور بی سابقه ارزیابی میشود.

به گزارش مهر،واعظی بااش//اره به اینکه در س//ال 59، بیش از 100 هزار ش//غل در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد شد گفت: امس//ال بنا داریم با افزایش 30 درصدی ایجاد اش//تغال در این بخش، 130 هزار شغل برای ح//وزه فناوری اطالع//ات و ارتباط//ات ایجاد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید ب//ر تحقق ش//عار »اقتصاد مقاومت//ی، تولید و اشتغال« گفت: همکاری نزدیکی با وزارت کار برای تحقق این شعار آغاز کردیم که طرحی، با عنوان »طرح تکاپو« برای مهارت آموزی نیروی انسانی این حوزه تعریف شده است.

تجهیز تمام ش/هرها به نس/ل س/وم موبایل

وزیر ارتباطات از توس//عه نسلهای سوم و چهارم موبایل در کشور طی سال 96 خبر داد و گفت: بنا داریم در شش ماهه اول امسال، تمام ش//هرهای کشور را مجهز به نسل سوم شبکه کنیم و همچنین قصد داریم 750 تا008 شهر را به نسل چهارم موبایل مجهز کنیم.

وی همچنین از برنامهها برای افزایش تولید اپلیکیش//ن و برنامههای نرم افزاری و خدمات ارتباطی در کش//ور خبر داد و گفت: مقدمات این برنامه فراهم شده است.

واعظی با تاکید ب//ر اینکه راهاندازی دولت الکترونیک فرص//ت خوبی را برای اپراتورهای ارتباطی و بخشخصوص//ی فراهم میآورد تا بتواند خدمات خود را در این دفتر ارائه دهند، گفت: در همین حال قصد داریم، موانع کسب و کاره//ای اینترنتی را برط//رف کنیم و میان کس//ب و کارهای سنتی و اینترنتی آشتی به وجود آوریم.

031اختصاصمیلیاردتومانتسهیالت به بخش دانشبنیان

وزی//ر ارتباط//ات ب//ر ایجاد اش//تغال برای ف//ارغ التحصیالن حوزه ارتباط//ات و فناوری اطالعات تاکید کرد و گفت: بالغ بر 16 درصد فارغ التحصیالن کش//ور مرب//وط به این حوزه هستند و شش رشته مرتبط به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کاست که باید برای این فارغالتحصیالن اشتغال ایجاد کنیم.

واعظی با تأکید بر حمایت از ش//رکتهای دانشبنی//ان گف//ت: ب//رای س//ال 69، رقمی حدود 130 میلیارد تومان به عنوان وام وجوه اداره ش//ده ب//رای ش//رکتهای دانشبنیان و بخشخصوصی این حوزه کنار گذاشتهایم.

توسعه محتوا در سایه افزایش پهنای باند مغفول ماند

بررس//ی اقدام//ات وزارت ارتباط//ات و فناوری اطالعات در س//ال 95 نشان میدهد اه//م فعالیتهای ای//ن وزارتخانه بر توس//عه سختافزاری این بخش متمرکز بوده و از توسعه نرمافزاری تا حدود زیادی بازمانده است.

در کارنامه اقدامات وزارت ارتباطات افزایش پهنای باند و توسعه دسترسی سهم پررنگی را ب//ه خود اختصاص داده اما در مقابل توس//عه محتوا بسیار کمرنگ نمایان شده است.

این در حالی اس//ت ک//ه یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی در حوزه ICT افزایش سهم تولید محتوای داخلی است و مسوولیت آن به عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.

طبق این تکلیف، وزارت ارتباطات و فناوری اطالع//ات به عنوان دس//تگاه مجری مس//وول توس//عه 10 براب//ری تولید محت//وای داخلی با رویک//رد کس//ب و کار دیجیتالی با مش//ارکت حداکث//ری بخشخصوصی برای اجرا در س//ال 95 بوده است.

این در حالی اس//ت که بنابر اعالم مسوول ای//ن پروژه که ب//رای جلوگی//ری از محتوای غیرایرانی اس//المی و حمای//ت از تولید داخل برای جایگزینی محتوای غربی از ابتدای سال تعریف شده، افزایش دو برابری محتوای بومی هدفگذاری شده است.

به گزارش فارس، عملکرد یکس//اله و حتی سه س//اله این وزارتخانه نشان میدهد وزارت ارتباطات توسعه محتوا را در قالب حمایتهای کمیته وام وجوه اداره شده و تعریف پروژههایی در مرکز مخابرات ایران دنبال کرده است که از مهمترین این پروژهها میتوان به پروژه موتور جستوجوگر بومی با حمایت دولتی در مرکز تحقیقات مخابرات اشاره کرد.

همزمان که توسعه فنی و زیرساختی شبکه ملی اطالعات در کش//ور انجام میشود توسعه محت//وای بوم//ی ضروری اس//ت و اگر این دو توسعه همزمان نباشد نه تنها ثمرات شبکه ملی اطالعات به بار نخواهد نشست بلکه کشور دچار ش//کاف و عقبماندگی شدیدی در این حوزه خواهد ش//د اما زیرس//اختهای اصلی توسعه محتوا هنوز در کشور به خوبی شکل نگرفته تا دغدغههای فنی، مالی و حقوقی تولیدکنندگان محتوا را برطرف کند.

از این جهت است که با وجود اذعان و تاکید تمامی مسووالن به داشتن سرویس بومی در کنار یا به عنوان جایگزین سرویسهای مجازی پرمخاطب اما همچنان فضای مجازی ایران در اختیار سرویسدهندگان خارجی قرار دارد.

ب//رای رفع ای//ن معضل، در قان//ون بودجه 95 در ذیل پروژه ش//بکه ملی اطالعات ردیف بودجههایی برای خدمات و کاربردهای شبکه ملی اطالعات دیده شده است.

به نظر میرسد ردیف بودجههای خدمات و کاربردهای شبکه ملی اطالعات توسط دولت در پروژه ش//بکه ملی اطالعات هزینه شده که محل هزینهکرد آن دقیقا مش//خص نیس//ت. بهتر اس//ت وزارت ارتباطات این ردیف بودجه را ب//رای کم//ک به بخشخصوصی ب//ا پروژه، روند و نتیجه مش//خص اختصاص دهد که از ای//ن نوع صرف منابع میتوان انتظار محصول نهایی را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.