چگونه با استفاده از هوش مصنوعی ارتباط با مشتری را قویتر کنیم

Jahan e-Sanat - - News -

هوش مصنوعی اگر بهدرستی استفاده شود، میتواند ارتباط با مشتری را بهبود بخشد. با استفاده صحیح از اپلیکیشنهای هوش مصنوعی میتوان میزان بهرهوری را افزایش داد.

این روزها تنوع محصوالت موجود در بازار بسیار زیاد شده اس//ت. اگر سرویس شما نتواند مشتریها را راضی نگه دارد آنها س//ریعا جذب محصوالت رقیب خواهند شد. در عصری زندگی میکنیم که میتوانیم هر چیزی را که بخواهیم، در یک بستهبندی و جلوی در منزل دریافت کنیم. بنابراین باید از یک راه خاص برای جلبتوجه مشتریها به محصول یا خدمات خود استفاده کنید یعنی به عبارتی بتوانید رابطه بسیار خوبی بین برند و مشتریهای خود برقرار کنید.

اس//تفاده از کالن دادهه//ا و هوش مصنوع//ی در زمینه کسبوکار با س//رعت زیادی در حال رشد است. پیشبینی شده اس//ت که میزان رشد کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در س//ال جاری نسبت به سال 2016 حدود 300 درصد افزایش داش//ته باشد. انسانها این موضوع را متوجه خواهند شد و شاید احساس کنند برای کسبوکار شما فقط یک عدد هستند. استفاده از هوشی مصنوعی میزان بهرهوری را در شناسایی و هدف قرار دادن مشتریهای مناسب افزایش خواه//د داد اما چگونه میتوان از آن برای حفظ رابطه میان ش//رکت و مشتری استفاده کرد؟ چهار روش زیر به شما در این مورد کمک خواهند کرد. بهیادداشتهباشیدکهمشتریشماروباتنیست یکی از مزایای استفاده از کالن دادهها در کسبوکار این است که به شما اجازه میدهد از میان اطالعات مشتریهای خود، الگوهای مرتبط را استخراج و بینش آنها را پیدا کنید. این موضوع باعث میشود به درک و شناخت بهتری از مشتری برسید.برایبهدستآوردنایناطالعاتمیتوانیدازروباتهای چت استفاده کنید یا اینکه از طریق نیروهای انسانی با آنها صحبت کنید و اطالعات مفید به دست آورید. بهعنوان مثال، تصور کنید یکی از مشتریهای قدیمی شما دوباره با شرکت تماس گرفته اس//ت. اطالعاتی مانند تعداد دفعات تماس و بازخوردهایی که نس//بت به محصول ش//ما داشته است، در سیستم خود دارید. درواقع با در اختیار داشتن تاریخچهای از این قبیل اطالعات، نیازهای او را به خوبی میدانید و درنتیجه خیلی راحت میتوانید با او صحبت کنید. مشتریها دوست ندارن//د هر بار نیازهای خودش//ان را برای مس//ووالن فروش بازگو کنند. برای حل این مش//کل شما میتوانید با استفاده از سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) اطالعات دقیق و بهروز ش//ده هر یک از مشتریهای خود را نگهداری کنی//د و این اطالعات را در اختیار تمام مس//ووالن فروش و مسووالن خدمات پس از فروش قرار دهید.

از اطالعات خود برای فرستادن پیغامهای مرتبط استفادهکنید

بع//د از جمعآوری اطالعات مورد نیاز از مش//تریها باید بتوانید بهدرستی از آنها استفاده کنید. بهعنوان مثال زمانی که متوجه شدید مش//تری شما عالقه زیادی به جمعآوری ن//وع خاصی از مج//الت دارد، میتوانید از ای//ن موضوع در مکالمات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که ایمیلها و خبرنامههای شما باید هدفمند باشند و محتوای آن برای هر مشتری مرتبط باشد. بهعنوان مثال، زمانی که قصد برگزاری ی//ک همای//ش دارید و میخواهید این موض//وع را از طریق ایمیل با مشتریهای خود در میان بگذارید، نباید آن را برای افرادی که در دیگر شهرها زندگی میکنند ارسال کنید زیرا این موضوع هیچ اهمیتی برای آنها ندارد. به گزارش زومیت، در واقع دلیل اصلی انصراف مشتریها از دریافت خبرنامهها، نامرتبط بودن محتوای آنهاست.محتوا همهچیز است. تجمیع کردن سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و ایمیلها یکی از بهترین راههای تولید محتوای مناسب برای تیم فروش است. در این صورت شما میتوانید پیغام مرتبط با هر مشتری را در زمان مناس//ب برای او ارسال کنید. اطالعات کاربرانی که در سایت شما هستند، برای کارمندان تیم فروش ارسال میشود. آنها میتوانند از این اطالعات استفاده کنند و مشتریهایی را که در حال خرید هستند، شناسایی کنند. سپس میتوانند با توجه به صفحهای که مشتری در حال حاضر در آن قرار دارد، پیغام تبلیغاتی مرتبط برای او ارسال کنند. خالقباشید س//عی کنید از طریق راههای جدی//د و معنیدار برای مش//تریهای خود پیغام بفرستید. بهعنوان مثال شرکت آم//ازون از تاریخچه خری//د و همچنین از محصوالتی که داخل گوگل جس//توجو شدهاند استفاده میکند. آمازون این اطالعات را برای هر کاربر جمعآوری میکند و با توجه ب//ه آنها، پیغامهای تبلیغاتی را روی مرورگر کاربر نش//ان میدهد. شما همچنین میتوانید ایمیلهای مشتریهای خود را شخصیس//ازی کنید مثال برای آنها پیغام تبریک تولد بفرستید و به این مناسبت در بعضی از سرویسهای خود به آنها تخفیف دهید. ازاتوماسیونبهنفعخودتاناستفادهکنید سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری خود را بر اساس رفتار مشتریها شخصیسازی کنید. آنها را طوری برنامهریزی کنید ک//ه ایمیلهای تبلیغات//ی را در زمان مناس//ب برای مشتریها ارسال کنند. این کار باعث میشود پیشنهادهای تبلیغاتی با توجه به سلیقه هر کاربر و در بهترین زمان برای او ارسال شود.

استفاده از تکنولوژی به معنای قطع ارتباطات انسانی نیست بلکه به معنای تقویت آن است. هوش مصنوعی و اتوماسیون بازاریابی، ارتباطات را برای شما راحتتر میکنند. البته این موضوع نباید باعث ش//ود شما ارتباط واقعی با مشتریهای خودت//ان را کن//ار بگذارید. درواق//ع بای//د از کالن دادهها و اپلیکیشنهای هوش مصنوعی برای بهتر کردن روابط انسانی خود با مشتری استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.