با ورود یک روبات به بازار کار، 6 شغل از دست میرود

Jahan e-Sanat - - News - بازارفناوری

براس//اس یک مطالعه جدید از سوی اداره ملی تحقیقات اقتصادی که تاثیر اتوماسیون بر بازار کار را بررسی میکند، ورود هر روبات صنعتی به بازار کار بین س//الهای 1990 تا 2007 باعث از دست رفتن 6/2 شغل شده است.

موضوعات کمی وجود دارند که مانند تاثیر اتوماسیون بر اشتغال، موجب جدایی در جامعه شوند. برخی افراد باور دارند که این موضوع اصال نگرانکننده نیس//ت؛ درحالیکه برخی دیگر تصور میکنند از آغاز انقالب صنعتی تاکنون، سختترین دوران برای بازار کار بوده است. حال مقالهای از سوی اداره ملی تحقیقات اقتصادی با تکیه بر اعداد و ارقام، تهدید اتوماسیون را آشکار کرده است؛ هر روبات صنعتی واردشده به بازار کار بین س//الهای 1990 تا 2007 موجب از دست رفتن 6/2 شغل شده است. با ورود یک یا چند روبات بهعنوان نیروی کار به بازار، دستمزدها نیز بین 0/25 تا 0/50 درصد به ازای هر هزار کارمند، افت اندکی پیدا کردهاند.

اقتصاددانان، دارون آِجموقلو از دانش//گاه ماساچوس//ت و پاسکال رسترپو از دانشگاه بوستون، پیشبینی میکنند که روند کاهش دستمزد تا سال 2025 بین 0/94 تا 1/76 درصد در نسبت اشتغال به جمعیت ادامه یابد. اداره آمار ایاالتمتحده پیشبینی میکند که جمعیت این کشور تا سال 2025 به 347/3 میلیون نفر برسد. این به معنی از دست رفتن 3/3 تا 6/1 میلیون شغل به سبب اتوماسیون است.

نگاهبهآینده

درمجموع تقریبا 670 هزار ش//غل صنعتی در طول دوره تحت مطالعه به روباتها واگذار شده است. عددی که انتظار میرود با توجه به نگاه مثبت شرکتها به پدیده اتوماسیون، در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

ش//رکت مش//اوره PricewaterhouseCooper نیز از دست رفتن 30 درصد از شغلها در بازار بریتانیا به خاطر اتوماسیون را پیشبینی کرده است. یک مطالعه مجزا از سوی سازمان بینالمللی کار نشان میدهد که 137 میلیون کارگر در کشورهای جنوب شرقی آسیا در معرض خطر جایگزینی با سیستمهای خودکار در 20 سال آینده هستند.

این مش//کل تنه//ا گریبانگیر طبقه کارگر نبوده اس//ت. متخصصان باور دارند که این پدیده درنهایت به سراغ شغلهای حرفهای نیز خواهد رفت. این تصور با انتشار خبری مبنی بر اخراج31 درصدازمدیرانسبدهایسرمایهگذاریبزرگترین شرکت مدیریت سرمایه دنیا به سبب اتوماسیون، رنگ حقیقت به خود گرفته است.

به گزارش زومیت، ب//ا توجه به پیشبینیهای اداره آمار و مطالع//ات در حال گس//ترش در این حوزه، میتوان گفت تهدید اتوماسیون نسبت به همیشه جدیتر شده است. حتی ضعیفترین سناریوها نیز نشان میدهند که شمار روباتهای صنعتی در حال ورود به بازار کار، در 10 س//ال آینده حدودا سه برابر خواهد شد.گفته میشود محققان و سیاستمداران به دنبال راههایی برای مقابله با این جابهجایی گسترده در بازار کار آینده هستند. بسیاری از آنها در حال بررسی و آزمایش برنامههایدستمزدپایههمگانی)IBU(هستندکهبهدولتها اجازه میدهد از بیثباتی بیشتر اقتصاد به سبب این جابهجایی عظیم در اشتغال جلوگیری کنند. در این میان بیل گیتس نیز پیشنهاد داده است از روباتهای صنعتی مالیات اخذ شود.

واقعیت این است که اتوماسیون بر وضعیت کنونی اشتغال تاثیرگ//ذار خواهد بود. میزان این تاثیر و راههای مقابله با آن موضوع مهمی است که قطعا باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.