27 میلیون کاربر اینترنت موبایل در ایران

Jahan e-Sanat - - News - زاویه ارتباط با مشتری

آمارهای رسمی گویای آن است که بخش قابل توجهی از ایرانیان برای دسترسی به اینترنت از تلفن همراه بهره میگیرند و به این ترتیب بیش از 27 میلیون کاربر اینترنت موبایل در ایران وجود دارد.

اگرچه آماره//ای 12 ماههای که وضعیت ارتباطی ایران در بخشهای مختلف را نش//ان میدهد هنوز منتشر نشده اما آمارهای 9 ماهه س//ال گذشته گویای این نکته است که در زمینه اینترنت تعداد مش//ترکین پهنباند س//یار بیش از 27 میلیون و 170 هزار و 619 نفر بوده و تعداد مش//ترکین پهنباند ثابت به بیش از 9 میلیون و 318 هزار و 943 کاربر رس//یده است.اما در حوزه ارتباطات موبایلی همچنان حدود نیمی از سیمکارتهای کشور در حالت بالاستفاده و غیرفعال قرار دارند.به گزارش ایسنا، طبق آمارهای منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات تا پایان آذر س//ال 1395 در کش//ور بالغ بر 151 میلیون و 880 هزار س//یمکارت از س//وی اپراتورهای مختلف )همراه اول، ایرانس//ل، رایتل و تالیا( واگذار شده اما تعداد س//یمکارتهای فعال کش//ور تنها 80 میلیون و 520 هزار و 249 مورد بوده و به این ترتیب میتوان گفت همچون سالهایگذشتههمچنانحدودنیمیازسیمکارتهایکشور در حالت غیرفعال قرار دارند.ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور نیز طی این مدت به 101/05 رسیده است. ضریب نفوذ تلفن ثابت هم تا پایان آذرماه س//ال گذشته 38/52 درصد بوده و در نهایت تعداد خطوط ثابت دایر شده در ایران به حدود 30 میلیون و 505 هزار خط رسیده است.عالوه بر این در کشور ح//دود 121 هزار و 443 تلفن همگانی نیز در حال فعالیت هستند و بیش از 49 هزار و 14 روستا هم دارای تلفن خانگی به شمار میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.