انتشار اندروید ‪7 .1 .2‬ برای نکسوس و پیکسل گوگل

Jahan e-Sanat - - News -

فارنت- گوش//یها و تبلتهای نکسوس و پیکسل گوگل همیشه در دریافت جدیدترین نسخههای آپدیت یک سروگردن جلوتر از سایر گوشیها قرار دارند. اکنون نیز آپدیت جدید اندروید نسخه 7.1.2 برای گوشیها و تبلتهای نکسوس و پیسکل گوگل منتشر شده است.

گوگل چند هفته پیش دومین نسخه آزمایشی آپدیت اندروید 7.1.2 را منتش//ر کرد، این نسخه آزمایشی مش//کل خاصی نداشته است و در نتیجه ش//اهد انتشار نسخه نهایی اندروید 7.1.2 هستیم. از آنجایی که گوگل همیشه هوای گوشیها و تبلتهای خود را دارد، این آپدیت برای گوشیهای نکسوس، تبلت پیکسل و گوشیهای پیکسل گوگل منتشر خواهد شد.

در این بین در حال حاضر گوشی نکسوس Player و تبلت اندرویدی پیکسلسیبهآپدیتاندروید2.1.7 مجهزشدهاند.باتوجهبهسابقهایکه از گوگل سراغ داریم، انتظار میرود سایر نکسوسها و پیکسلهای گوگل نیز به زودی میزبان دریافت این آپدیت جدید باشند.

الزم به ذکر است اگر گوشی شما نکسوس نیست و این آپدیت را دریافت نکردهاید، چیز زیادی از دست نخواهید داد. گوگل در آپدیت اندروید نسخه 7.1.2 ویژگی بهخصوصی را اضافه نکرده است و در این آپدیت جدید تنها شاهد برطرف شدن باگهای نسخه جدید اندروید هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.