نسل جدید رمهای DDR با سرعت 2 برابر

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- با پیشرفتهای اخیر در دنیای فناوری، ش//رکتهای س//ختافزاری به دنبال ساخت حافظههای رم جدید با سرعت و ظرفیت باال هس//تند و به نظر میرسد در سال 2018 بسیاری از آرزوه//ا در این زمینه برآورده شود.

حافظههای مورد استفاده در رایانهها نقش اصلی را در زمینه ارتقای سرعت و عملکرد آنها ایفا میکنند و نسل جدید رمهای DDR موسوم به DDR5 که جایگزین رمهای DDR4 میشوند، پاسخگوی انتظارات خواهند بود.

رمهای DDR5 از نظر پهنای باند ارائه شده و تراکم تا دو برابر بهتر از رمهای DDR4 هستند و انتظار میرود نهایی شدن استانداردهای مورد استفاده در آنها تا سال 2018 به طول بینجامد.

امانهاییشدنایناستانداردهادرسال8102 بهمعنایعرضهعمومی آنها در همین سال نیست. استفاده از رمهای یاد شده در رایانهها تا سال 2020 و چه بسا یکی دو سال بعد از آن به طول میانجامد و پس از آن هم به مدتی زمان نیاز است تا شرکتهای سختافزاری پردازندهها و تراشههای خود را با استانداردهای رمهای یاد شده سازگار کنند.

باید توجه داشت که استانداردهای مربوط به DDR4 در سال 2012 نهایی ش//د اما اس//تفاده از رمهای یاد شده در عمل در سال 2015 آغاز شد. با نصب این رمهای جدید اجرای بازیهای دارای گرافیک سنگین و برنامههای جدید و پیش//رفته تر برای عموم کاربران ممکن میشود و میزان مصرف برق در رایانههای شخصی و لپتاپها و در نهایت محصوالت همراه کاهش مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.