گوگل به کار سرویس ‪Map Maker‬ خود خاتمه داد

Jahan e-Sanat - - News -

دیجیاتو-نوامبرسالگذشته میالدی بود که گوگل از تعطیلی سرویس ‪Map Maker‬ خود در م//ارس 2017 خبر داد. مپ میکر پروژه جمعس//پاری شده گوگل برای ویرایش نقشههای سرویس مپس است که در تاریخ 31 مارس به طور کامل غیرفعال شد.

اما پایان کار مپ میکر به معنی عدم دسترسی به قابلیتهایش نیست. به گفته گوگل بسیاری از قابلیتهای مهم مپ میکر به سرویس مپس منتقل شدهاند. در صفحه پشتیبانی گوگل میخوانیم: برای آنکه کاربران گوگل مپس راحت تر بتوانند در اعمال تغییرات روی نقشه همکاری داشته باشند، انتقال تدریجی قابلیتهای مپ میکر به نسخههای دسکتاپ و موبایل گوگل مپس را آغاز کردهایم.

کمپانی س//اکن مانتین ویو همچنین اعالم ک//رده که به مرور زمان قابلیتهای ویرایش//ی بیشتری به س//رویس گوگل مپس اضافه خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.