جابهجایی5 میلیونمسافرازطریقمسیرهایریلیوهوایی؛ رونق حملونقل در نوروز 96

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه حملونق/ل- ن//وروز 96 ب//ه پایان رس//ید ام//ا پرونده حملونقل مس//افران در این ایام هنوز بس//ته نشده است. بسیاری از مسافران نوروزی که در روزهای پایان//ی خ//ود را آماده بازگش//ت از س//فر ک//رده بودند، ب//ه دلیل افزای//ش تقاضای بلیت و ترافیک مس//یرها، به ناچار بازگشت خود را به روزهای چهاردهم و پانزدهم فروردینماه انداختند. نوروز امسال تردد در جادههای کشور افزایش داشته است و همین مساله باعث یکطرفه شدن برخی از مسیرهای پرت//ردد مانند ج//اده چالوس و هراز شده اس//ت. در این شرایط توسعه فروش اینترنتی بلیت باعث شده مسافران نسبت به سالهای گذشته با آسودگی بیشتری بلیت مورد نظر خ//ود را تهیه کنند، با ای//ن وجود عدم امکان اس//ترداد اینترنت//ی بلیت در ش//رایطی که دفاترف//روش بلی//ت در تعطیلی به س//ر میبرند همچنان یکی از مهم ترین چالشهای مس//افران در تهیه بلیت اینترنتی است. در حوزه حملونقل هوایی آزادسازی قیمت بلیتها باعث ارزانی بلیت در ایام خاصی از س//ال ش//د اما قیمت بلیتها در نوروز را تا 600 هزار تومان برای یک پرواز داخلی باال برد. در حوزه حملونقل ریلی نیز بس//یاری از قطارهایی که در روزه//ای 11 ت//ا 13 فروردین از نقاط مختلف کش//ور به س//مت تهران حرکت کردند، از چند روز قبل یا پر شده یا با تعدادی بسیار محدود به فروش رسیدند.

افزای/ش 11 درص/دی سفرهای جادهای

در همین ارتباط معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه در تعطیالت ایام نوروز با افزایش 11 درصدی س//فر در س//طح جادههای کش//ور مواجه ش//دیم، گفت: با وج//ود افزایش تع//داد س//فر، می//زان تصادفات جادهای تا هش//ت درصد کاهش پیدا کرد. عبدالهاش//م حسننیا با بیان اینکه در طول ایام تعطیالت نوروز 96 نس//بت به سال گذشته میزان سفر در کشور تا 11 درصد افزایش پیدا کرد اظهار داش//ت: بیشترین آمار سفر مربوط به هفتم فروردین ماه است.

وی اف//زود: توزیع س//فرهای نوروزی امس//ال از بیست و ششم اس//فند سال گذش//ته شروع شد و میتوان گفت عمده مس//افران روز گذش//ته به س//فر ن//وروزی خ//ود پای//ان دادند و ام//روز هم پیشبین//ی میکنیم ب//ا ترافیک برگشت مسافران نوروزی مواجه شویم. معاون سازمان راهداری و حملونق//ل جادهای با اش//اره به اس//تانهایی که بیشترین مسافر را پذیرا بودند، گفت: اس//تانهای مازندران، گیالن و خراسان رضوی بیش//ترین تعداد مس//افر در ایام نوروز را داشتند.

حس//ننیا افزود: از دیگر نکات قاب//ل توجه س//فرهای ن//وروزی امس//ال ای//ن بود که طول س//فر کاهش پیدا کرد و طول سفرهای ج//ادهای چیزی ح//دود 500 تا 600 کیلومتر بود. وی با اشاره به کاهش تصادف//ات نوروزی گفت: با وج//ود اینکه تعداد س//فرهای نوروزی تا 11 درصد افزایش پیدا کرد اما طبق اعالمهای رس//می پلیس راه//ور می//زان تصادفات در نوروز امس//ال نسبت به مدت مشابه درس//ال گذشته تا هشت درصد کاهش پیدا کرد.

3/3 میلیون مسافر هوایی

از س//وی دیگ//ر قائممق//ام مدیرعام//ل ش//رکت فرودگاهها و ناوب//ری هوایی ای//ران در امور فرودگاهه//ا با اش//اره ب//ه انجام بیش//ترین پروازهای نوروزی در س//ه فرودگاه گفت: از 25 اسفند ت//ا 13 فروردین 27 هزار و 182 نشست و برخاست در فرودگاهها انجام شد و س//ه میلیون و 359 ه//زار و 698 نفر مس//افر اعزام و پذیرش شدند.

حسن اسفندیاری درباره میزان نشست و برخاست هواپیماها در ایام نوروز در فرودگاههای کشور بیان کرد: در طول طرح نوروزی سال 69، بیشترین تعداد پروازها در س//ه ف//رودگاه ام//ام خمینی )ره( و مهرآب//اد تهران و فرودگاه شهیدهاش//مینژاد مش//هد انجام شد. وی اضافه کرد: در تاریخ 13 فروردین م//اه 1396 در فرودگاه مهرآباد 433 نشست و برخاست هواپیم//ا انج//ام ش//د و 52 هزار و 393 مس//افر اع//زام و پذیرش شدند.

قائممقام مدیرعامل ش//رکت فرودگاهه//ا و ناوب//ری هوای//ی ای//ران در ام//ور فرودگاهها ادامه داد: در همی//ن روز، در ف//رودگاه مش//هد تع//داد 187 نشس//ت و برخاس//ت هواپیما انجام ش//د و 27 ه//زار و 175 مس//افر اعزام و پذیرش شدند.

وی افزود: روز 13 فروردینماه امس//ال تع//داد 246 نشس//ت و برخاس//ت هواپیم//ا از ف//رودگاه ام//ام خمین//ی انجام ش//د و 33 ه//زار و 932 مس//افر اع//زام و پذیرش شدند.

اسفندیاری همچنین در تشریح آمار تجمعی این س//ه فرودگاه از تاری//خ 25 اس//فند 1395 لغایت 13 فروردین 1396 توضیح داد: از ابتدای طرح نوروزی تا روز 13 فروردین 69، در فرودگاه مهرآباد هف//ت ه//زار و 285 نشس//ت و برخاس//ت هواپیما انجام ش//د و 882 هزار و 816 مس//افر اعزام و پذیرش شدند.

قائممق//ام مدیرعامل ش//رکت فرودگاهه//ا و ناوبری هوایی ایران در ام//ور فرودگاهها بیان کرد: در بازه زمانی 25 اس//فند 95 تا 13 فروردین 96 در فرودگاه مش//هد تعداد 3813 نشست و برخاست هواپیما انجام شد و در این مدت 553 ه//زار و 953 نف//ر اع//زام و پذیرش شدند.

اسفندیاری ادامه داد: از ابتدای طرح نوروزی تا روز 13 اسفند 69، در فرودگاه امام خمینی )ره( چهار هزار و 155 نشس//ت و برخاست هواپیما انجام شد و در این مدت 621 هزار و 221 مس//افر اعزام و پذیرش شدند.

قائممق//ام مدیرعامل ش//رکت فرودگاهه//ا و ناوبری هوایی ایران در امور فرودگاهها در تشریح آمار تجمع//ی پروازهای ن//وروزی کل فرودگاههای کش//ور بیان کرد: از تاری//خ 25 اس//فند 1395 تا 13 فروردین 1396 جمعا 27 هزار و 182 نشس//ت و برخاست در کل فرودگاههای کش//ور انجام شد و در این مدت س//ه میلیون و 359 ه//زار و 698 نفر مس//افر اعزام و پذیرش شدند.

اعزام 3600 رام قطار

در ح//وزه حملونق//ل ریل//ی حدود یک میلی//ون و 500 هزار ش//هروند در نوروز امس//ال جابه جا شده اند که از این میزان تنها 720 هزار مس//افر توسط 1692 رام قطار در مس//یر ش//هر مشهد مسافرت کردهاند.

طی س//فرهای نوروزی بیش از س//ه هزار و 650 قطار فعالیت کردند و پیشبینی میش//ود که در پایان سفرهای نوروزی میزان جابهجایی مسافر به بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر برسد.

از 25 اس//فند ت//ا 13 فروردی//ن 27 هزار و 182 نشس//ت و برخاستدرفرودگاههاانجامشدوسهمیلیونو953 هزارو896 نفر مسافر اعزام و پذیرش شدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.