مسکن 15 درصد گران میشود

Jahan e-Sanat - - News -

رییس انجمن انبوهسازان تهران با بیان اینکه بازار مسکن تا انتخابات ریاس//تجمهوری آرام خواهد بود، گفت: پیشبینی میشود در سال 96 بازار مسکن با افزایش قیمت 15 درصدی به رونق برسد. حسن محتشم با اشاره به تاثیرپذیری بازار مسکن از فضای انتخابات ریاستجمهوری گفت: در تمام دنیا بازارهای اقتصادی تحت تاثیر فضای انتخاباتی قرار میگیرند اما میزان تاثیرپذیری این بازارها از فضای انتخاباتی متفاوت است.

وی ادام//ه داد: از دیگ//ر نکات مهم این اس//ت که پی//روز این دوره از انتخابات دوره دوم ریاس//تجمهوری، روحانی اس//ت و تجربه نشان داده اس//ت که احتمال پیروزی رییسجمهور فعلی در دوره دوم بیشتر است و شرایط تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی و فضای اجتماعی کشور در این وضعیت متفاوت از زمانی اس//ت که دو دوره ریاس//تجمهوری به اتمام رسیده باشد.

رییس انجمن انبوهسازان تهران با تاکید بر اینکه معتقدم تا خردادماه و پیش از انتخابات ریاستجمهوری بازار مسکن، آرام خواهد بود گفت: تا خردادماه روال عادی ادامه خواهد داشت چراکه معموال در این بازه زمانی نقدینگی وارد بازار مسکن نمیشود و تعداد معامالت افزایش پیدا نمیکند.

محتشم در گفتوگو با ایلنا ضمن بیان اینکه نقل و انتقاالت مسکن و افزایش معامالت در این حوزه از تابستان آغاز میشود، ادامه داد: شرایط اقتصادی مردم تغییری نکرده اس//ت و این ش//رایط در حال حاضر اجازه نمیدهد سرمایههای جدید وارد بازار مسکن شود.

وی با اشاره به سیاستهای دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم گفت: سیاست اقتصادی مهم دولت در چهار سال گذشته کاهش نرخ تورم بوده که برای رسیدن به این هدف و ماموریت گردش نقدینگی در بازارها کند یا مهار شده است که این موضوع باعث عدم ورود سرمایههای جدید به بازارهایی مانند بازار مسکن شده است.

رییس انجمن انبوهس//ازان تهران با اش//اره به وضعیت بازار مسکن در س//ال 96 اظهار داش//ت: به طور قطع یکی از سیاستهای دولت فعلی و دولتی که احتماال بر س//ر کار میآید، افزایش اشتغالزایی خواهد بود که برای رسیدن به این ماموریت باید در اقتصاد کشور رونق نسبی به وجود آید و برای تحقق این امر رونق از بخش مسکن باید شروع شود.

محتشم ادامه داد: هرچند بخش صنعت ساختمان سهم 15 درصدی در اقتصاد کشور دارد اما در طول چهار سال گذشته این بخش از اقتصاد در رکود بوده اما به نظر میرسد با توجه به اینکه صنایع متعددی با صنعت ساختمان مرتبط هستند، مسکن امسال به رونق میرسد. وی تاکید کرد: برای ایجاد رونق نسبی در اقتصاد باید صنعت ساختمان وارد رونق شود چراکه این صنعت تاثیر بس//یار زیادی در تحرک و ایجاد اشتغال نسبت به سایر صنایع دارد.

رییس انجمن انبوهس//ازان تهران با بیان اینکه به طور قطع مس//کن امس//ال به رونق میرس//د، گفت: پیشبینی میشود این رونق با افزایش قیمت 15 درصدی همراه باشد. محتشم افزود: طبق تصمیم دولت نرخ دستمزد 14 درصد افزایش پیدا کرده همچنین هزینههای ساخت مسکن با افزایش 30 درصدی همراه بوده و پیشبینی میش//ود هزینه خدمات هم در این حوزه افزایش پیدا کند. بنابراین تمام این موضوعات در قیمت مسکن تاثیرگذار خواهند بود و پیشبینی میکنیم امسال قیمت مسکن 15 درصد گرانتر شود.

وی با بیان اینکه ایجاد افزایش قیمت به دنبال ایجاد رونق یک موضوع طبیعی در اقتصاد است، گفت: امیدواریم این افزایش تورم نسبی در بخش مسکن کنترل شده باشد.

رییس انجمن انبوهسازان تهران با تاکید بر اینکه به هیچوجه نمیتوان گفت ثابت ماندن قیمت مسکن در طول چهار سال گذشته دستوری بوده اس//ت، اظهار داشت: قیمتها در بازار مس//کن نمیتواند دستوری باشد چراکه شرایط این بازار از شرایط حاکم بر اقتصاد کالن تاثیرپذیر است و در شرایطی که برای مهار تورم گردش نقدینگی کندتر شد، طبیعی است که با کاهش تولید و سرمایهگذاری و تقاضا در بازار مواجه باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.