قیمتمسکندرسال69

Jahan e-Sanat - - News - آمار

قیمتهایجدیدآپارتماندرمناطق22 گانهپایتختحاکیازافزایش قیمت در س//ال جدید اس//ت. اواسط اسفندماه گذشته مرکز آمار ایران در گزارشیازافزایش4/8 درصدیقیمتیکمترمربعزیربنایمسکونیشهر تهرانطیپاییز59 درمقایسهباپاییزسال49 خبرداد.اینمرکزبااستناد به سامانه اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور اعالم کرد: متوسطقیمتفروشهرمترمربعزمینیازمینساختمانمسکونیکلنگی معاملهشدهازطریقبنگاههایمعامالتملکیدرشهرتهران76444 هزار ریال با میانگین مساحت 308 مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل 2/1 درصد کاهش )تابستان (95 و نسبت به فصل مشابه سال قبل )پاییز (94 هشتدرصدافزایشداشتهاست.همچنینمتوسطقیمتفروشهرمترمربع زیربنایمسکونیمعاملهشدهازطریقبنگاههایمعامالتملکیدرشهرتهران 43509 هزارریالبامیانگینمساحت98 مترمربعومتوسطعمربنای9 سالبودهکهنسبتبهفصلقبل8/1 درصدونسبتبهفصلمشابهسال قبل4/8 درصد،افزایشداشتهاست.

از سوی دیگر گرچه تنها دو هفته از سال جدید میگذرد و کارشناسان و دستاندرکاران بخش مسکن همواره از فروردین به عنوان ماهی کم معامله یاد میکنند اما به نظر میرسد بازار مسکن برای خروج از رکود دورخیز کرده است. به گزارش تسنیم، روند معامالت در اولین ماه سال جدید نشان از آن دارد که احتماال امسال آخرین سال رکود معامالت مسکن خواهد بود و این بخشدرحالیواردرونقمیشودکهافزایشقیمت01 تا51 درصدیبرای آن پیشبینی میشود. با این تفاسیر نگاهی به جدیدترین قیمت واحدهای مسکونی در نقاط مختلف پایتخت میاندازیم. یک واحد آپارتمان نوساز06 متریواقعدرتهرانپارسباپارکینگوانباری591 میلیونتومانبهفروش رفتهاست.

واحدی با همین متراژ در ساعی و با امکانات مشابه533 میلیون تومان معاملهشدهاست.یکدستگاهآپارتمان44 متریدراسکندریبدونانباری و پارکینگ 14 ساله با قیمت 133 میلیون تومان فروخته شده، واحد 75 متری در خواجهنصیرطوسی که 24 سال از ساخت آن میگذرد با قیمت 220 میلیونتومانمعاملهشدهاست.واحدمسکونینوسازی832 متری دریوسفآباددومیلیاردو027 میلیونتومانوآپارتمان001 مترینوساز واقع در قیطریه یک میلیارد تومان دادوستد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.