ساماندهی شبکه آبرسانی صالحیه

Jahan e-Sanat - - News -

در راستای ساماندهی خطوط توزیع و شبکههای آبرسانی و به منظور خارج س//ازی شبکههای فرسوده و قدیمی از مدار توزیع، طی اس//فند ماه س//الجاری تعداد 62 مورد انشعاب غیرمجاز در اقطار مختلف شناس//ایی و جمعآوری ش//د. اصغر صبری ضمن تشریح انش//عابات غیرمجاز یادشده یادآور شد: تعداد 60 مورد از این انشعابات شامل چهار رشته انشعاب 1/5 اینچ که هر کدام برای مجتمع مس//کونی 15 واحدی و در مجموع برای 60 واحد مورد استفاده قرار میگرفت و دو رشته انشعاب دیگر نیز با قطر دو اینچ برای کارگاه بلوکزنی و فضای سبز مورد استفاده قرار میگرفت که پس از شناسایی و جمعآوری تمام انشعابات یادشده اخطاریههای الزم، جهت تش//کیل پرونده و همچنین دریافت حقوق انشعاب و خسارت وارده به شبکه به صاحبان این انشعابات صادر شد.

مدیر امور آبفای ش//هر صالحیه یادآور شد: با اجرای این طرح عالوه بر پیشگیری از پرت و هدر روی قابل توجهی از آب شرب و همچنین دریافت حقوق انشعابات و مصارف غیرمجاز صورت گرفته، موضوع تامین و توزیع آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین نیز به صورت یکس//ان و سازماندهی ش//ده انجام میشود که در این راستا و در جهت ساماندهی انشعابات، عملیات یادشده همچنان در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.