توسعهذوبآهناصفهاندرسالجاري

Jahan e-Sanat - - News -

میرحسیني معاون خرید، ساالري مدیر ارشد تولید، نصر مدیر ارشد مهندسي کارخانه به همراه جمعي دیگر از مسووالن شرکت ذوبآهن اصفهان از پروژههاي تزریق پودر زغال ،PCI اره نورد 500 و فرآوري س//نگآهن بازدید به عمل آوردند. این مس//ووالن ضمن تبریک س//ال نو به همکاران پروژه، از نزدیک روند انجام این پروژهها را مورد بازدید و بررسي قرار دادند.شایان ذکر است که پروژه اره نورد 500 براي یک خط پرداخت در مراحل نهایي و راهاندازي است، پروژه فرآوري سنگآهن در حال نصب تجهیزات است و این دو پروژه به لطف الهي در فروردینماه جاري تکمیل میشوند و مورد بهرهبرداري قرار خواهند گرفت. همچنین پروژه PCI در مرحله خاکبرداري و عملیات ساختماني است و طبق برنامه زمانبندي، در حال اجراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.