امير هاموني اعالم کرد؛ پذيرش بورس انرژي و سپردهگذاري در فرابورس

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل فرابورس با اشاره به پذيرش سهام ب//ورس کاالي اي//ران در تابلوي الف ب//ازار پايه فراب//ورس خبر داد که بورس انرژي و ش//رکت س//پردهگذاري مرکزي نيز در حال طي مراحل قانوني براي پذيرش ورود به تابلوي الف فرابورس جهت معامله س//هام خود هس//تند. به گزارش ايسکانيوز، امير هاموني با اشاره به عملکرد اين رک//ن بازار س//رمايه در زمينه بينالمللي گفت: فرابورس ايران در رتبهبندي فدراسيون جهاني بورسها )EFW(درسال6102موفقبهکسب رتبه هشتم از نظر بازده شاخص در جهان و رتبه سوم در بين بورسهاي منطقه خاورميانه عضو اين فدراسيونشد.ويتوضيحداد:ازتاريخ62 ديماه 94 تاپايانآذرماه59 بازدهيشاخصبرايبورس تهران 28 درصد و براي فرابورس ايران 27 درصد بوده اس//ت که به اين ترتيب اين دو بورس را در ردهبندي بيشترين بازده شاخص بورسهاي عضو (WFE) در جايگاه هفتم و هشتم قرار داده است. به گفته هاموني در بازه زماني مورد بررسي بازدهي شاخص براي بورس نيويورک 9 درصد و بورس عربستان تقريبا پنج درصد بوده و در اين مدت بازدهي بورسهاي مطرحي همچون شانگهاي و شنزنبيشتراز21 درصدافتکردهاند.مديرعامل فرابورس انتخابات رياست جمهوري در آمريکا را موجب افت شديد شاخص بورس در کشورهايي مانن//د ژاپن، مکزيک و کرهجنوبي عنوان کرد و گفت: عملکرد بازار سرمايه ايران به ويژه فرابورس در مقايسه با ساير بازارهاي مالي دنيا عملکرد قابل قبولي از لحاظ ميزان بازدهي ش//اخص بود. وي همچنين در خصوص آمار معامالت فرابورس در س//ال 95 نيز توضيح داد: در سالي که گذشت، ارزش معامالت فرابورس ايران به حدود 46 هزار ميليارد تومان رسيد که اين ميزان نسبت به مدت مشابهسال49 نشاندهندهرشددودرصديبود. در همي//ن حال بي//ش از 80 هزار ميليون ورقه بهادار در بازارهاي فرابورس معامله ش//د و تعداد دفعات معامالت نيز رشد 20 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. هاموني به اقدامات مهم فرابورس در راستاي توسعه ابزارها و بازارهاي نوين مالي اشاره کرد و گفت: راهاندازي ب//ازار ش//رکتهاي کوچک و بزرگ ک//ه داراي دو تابلوي رش//د و دانشبنيان است، رونمايي از صندوقهايسرمايهگذاريجسورانه،پذيرهنويسي نخستين اوراق رهني بازار سرمايه مربوط به بانک مسکن، عرضه اوليه سهام چند شرکت به روش بوکبيلدينگ و ... از جمله اقدامات مثبت فرابورس در سال گذشته به شمار ميروند که در اين ميان شاهد مشارکت گسترده س//هامداران و فعاالن بازار سرمايه در پذيرهنويسيهاي صورت گرفته، عرضههاي اوليه و ... بوديم. عملکردهايمهمسال59 مديرعام//ل فرابورس با اش//اره به پذيرش س//هام بورس کاالي ايران در تابلوي الف بازار پايه فرابورس گفت: س//هام بورس کاال همانند باقي شرکتها در فرابورس پذيرفتهشده است و اي//ن بورس پس از ط//ي مراحل پذيرش به تابلوي الف ب//ازار پايه آمده و در اين خصوص بايد گفت پذيرش و معامله سهام يک شرکت بورس//ي در فرابورس اقدام بسيار مهمي تلقي ميش//ود. به گفته هاموني بورس انرژي و نيز ش//رکت س//پردهگذاري مرکزي در حال طي مراح//ل قانوني براي پذي//رش ورود به تابلوي الف فرابورس جهت معامله سهام خود هستند. وي ورود س//هام بورسهاي کااليي در تابلوي معامالت فرابورس را موجب بهبود روند معامالت در بورس کاال و بورس انرژي دانس//ت و گفت: اين مهم گام بزرگي در خصوص شفاف کردن و روانس//ازي انجام معامالت و فراهم ش//دن زمينههاي الزم به منظور تقويت اين دو بورس است که ماموريت تامين مالي آنها را نيز بيش از پي//ش موج//ب خواهد ش//د. هاموني تاکيد کرد: درخواس//ت ما از تمام ش//رکتها عرضه محص//والت خود در بورس کاالس//ت زيرا اين اقدام باعث شفافيت در ورودي و خروجيهاي ش//رکتهاي حاضر در بورس و ايجاد شفافيت معامالت بازار سرمايه و در نتيجه نقدشوندگي بيشتر ميشود. مديرعامل شرکت فرابورس ايران در پايان ش//اخص بورس را به عنوان شاخص پيش//رو در اقتصاد کشور دانست و گفت: روند اقتصادي کش//ور را ميتوان از طريق شاخص بورس جستوجو کرد و گذشته از آن شاخص بورس ميتواند نشانگر رشد اقتصادي و ميزان رونق در اقتصاد کش//ور باشد و در واقع برآيند انتظ//ارات فعاالن اقتصادي و در واقع برآيندي از رش//د اقتصادي کشور است. وي اظهار کرد: گاهي اوقات صحبتهايي در خصوص وضعيت نامساعد اقتصاد ايران ميشود در صورتي که اگر اقتصاد کشورمان را به نسبت اقتصاد دنيا مورد ارزيابي قرار دهيم متوجه اقتصاد ضعيف ديگر کشورها نسبت به ايران خواهيم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.