آمادگي تنها 4 درصد مشموالن سهام عدالت براي پرداخت اقساط

Jahan e-Sanat - - News -

از ميان 49 ميليون و 200 هزار مشمول سهام عدالت تنها دو ميليون نفر )معادل چهار درصد مشموالن( براي پرداخت اقساط سهام عدالت خود اعالم آمادگي کردهاند. به گزارش تس//نيم، در س//ال 1385 طرحي تحت عنوان توزيع سهام عدالت به تصويب رسيد و بر اساس آن قرار شد در مدت 10 سال، سود سهام اعطايي به مشموالن بهجاي پرداخت به آنها بابت اقساط سهامشان کسر شود و پس از آن از اوايل سال 95 سهامداران بتوانند سهام خود را خريد و فروش کنند. بر اساس اين گزارش، صرفنظر از تاخير دولت در آزادسازي سهام عدالت، از س//ال 85 تاکنون 49 ميليون و 226 هزار و 193 نفر از افراد جامعه به عنوان مشموالن سهام عدالت شناسايي شده و به آنها سهام تعلق گرفته است. از اين رو مطابق قانون يک ميليون تومان از سهام 60 شرکت در سبد تحت عنوان پرتفوي سهام عدالت براي اين تعداد از افراد جامعه در نظر گرفته ش//ده که طي 10 سال، بايد از محل سود اين سهام، اقس//اط آن پرداخت شده و سهام عدالت در پايان سال 94 قابليت آزادسازي پيدا کند. به همين دليل با بيش از يکسال تاخير، 17 اسفند سال گذشته سامانهای برای آگاهی و اطالع مشموالن سهام عدالت از جزييات صورتحسابشان راهاندازی شد که مشموالن با مراجعه با آن از ميزان اقساط پرداخت شده سهام خود و نيز ميزان بدهیشان به دولت اطالع پيدا کنند. از اين رو در صورتحساب مشموالن ارزش تقريبی سهام آنها حدود 530 هزار تومان اعالم شده است و بجز دو دهک اول درآمدی که از تخفيقف 50 درصدی برای تسويه سهام خود برخوردارند،بقيهمشموالنبايدهريکمبلغ074 هزارتومان )درمجموعحدود71هزارميلياردتومان(رابابتتسويهنهايی اقساط سهام عدالت خود تا پايان شهريور سال 96 به حساب دولت واريز کنند. نکته مهم و قابل توجه در اين زمينه اين است که هر چند بر اساس اعالم سازمان خصوصیسازی اجبار و الزامی برای تسويه بدهی مشموالن بابت مانده بدهی سهام عدالت وجود ندارد و مش//موالن در صورت تمايل میتوانند اين مبلغ را به حس//اب دولت واريز کنند اما همانطور که پيشبينی میشد اس//تقبال چندانی از طرف مشموالن در خصوص تسويه بدهی خود بابت سهام عدالت و نيز واريز وجه نقدی به حساب دولت تاکنون صورت نگرفته است. براساس اين گزارش، به تازگیمشاور رييس سازمان خصوصیسازی گفته؛ازميانبيشاز94ميليونو002هزارنفرازمشموالن تاکنون تنها 28 ميليون نفر به سامانه سهام عدالت مراجعه کردهاند و از اين تعداد نيز حدود دو ميليون نفر از مشموالن به صورت داوطلبانه برای پرداخت اقساط خود و تملک سهام عدالت از طريق حسابهای بانک ملی اعالم آمادگی کردهاند که نشان از استقبال ضعيف مش//موالن از پرداخت اقساط باقيمانده سهامشان دارد. گفتنی است؛ بسياری از مشموالن بر اين باورند که پس از 10 سال انتظار و نيز بيش از يک سال تاخير، نه تنها سهام عدالت برای آنها منفعتی در پی نداشته، بلکه در آستانه عيد نوروز و با وجود مشکالت اقتصادی، هر فرد بايد 470 هزار تومان بابت تسويه سهام عدالت خود به حس//اب دولت واريز کند که اين رقم برای يک خانواده پنج نفری حدود دو ميليون و 350 هزار تومان برآورد میش//ود بنابراين با توجه به اينکه مش//موالن س//هام عدالت از اقشار کمدرآمد جامعه هس//تند، پرداخت اين رقم در آستانه عيد نوروز عملی نيست و اين موضوع يکی از داليل عدم استقبال آنها از اين سهام است. فعالشدنسامانهسهامعدالت در همين حال س//امانه سهام عدالت که برای بروزرسانی صورتحسابمشموالناز03 اسفند59 ازدسترسخارجشده بود، از ديروز دوباره در دسترس مشموالن قرار گرفت. سامانه سهام عدالت که جهت بروزرسانی صورتحساب مشموالن از روز 30 اسفند 95 موقتا از دسترس سهامداران خارج شده بود، از ديروز دوباره در دسترس مشموالن قرار گرفت. براساس اين گزارش، مشموالن سهام عدالت از روزجاری با مراجعه به اين سامانه به نشانی samanese.irاز دوباره.میتوانند

www صورتحساب سهام خود آگاهی پيدا کنند. سامانه سهام عدالت از 16 اسفند سال گذشته با حضور معاون اول رييسجمهور در حالی رونمايی ش//ده و آغاز بکار کرده است که مشموالن نقشمردمکمرنگاست از سويی ديگر، عضو کميسيون آموزش مجلس از فرآيند تشکيلهياتمديرههادرسهامعدالتانتقادکرد.اسداهللعباسي در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينکه نفس و اصل ايجاد سهام عدالت براي مشارکت مردم در بخشهاي اقتصادي خوب بوده اس//ت، گفت: افزايش نقش و سهم مردم، بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ميتواند سبب توسعه پايدار شود اما متاسفانه فرآيند تشکيل هياتمديرهها در سهام عدالت تاکنون مغفول مانده که بايد به آن پرداخته ش//ود. نماينده مردم رودس//ر و املش در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به اينکه دولت بايد به شکل منطقي اصولي و قانوني موضوع »سهام عدالت« را سروسامان دهد، افزود: حرکت شتابزده در بخش سهام عدالت تنها يک مسکن است و دارويي قوي و اساسي براي التيام دردها و رفع مشکالت نيست. وي با بيان اينکه قشر آسيب پذير و محروم جامعه بايد به صورت محسوس از سهام عدالت استفاده کنند، ادامه داد: بسياري از افرادي که از سهام عدالت استفاده ميکنند، در قيد حيات نيستند و نتوانستهاند در يک دهه اخير از سود سهام عدالت بهره مند شوند و حتي مشارکتي در امور خودشان داشته باشند. عباسي يادآور شد: بايد مشخص شود که آيا مجامع عمومي در سهام عدالت تشکيل شده يا خير و مردم چه نقشي ميتوانند در سهام عدالت، تعيين هياتمديره، انتقالوخريدوفروشسهمخودداشتهباشند.عضوکميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه دولت بايد »سهام عدالت« را به درستي پايهگذار کند، تصريح کرد: دولت بايد سهام عدالت را بر اساس اصول و اهداف از پيش تعيين شده فعال کند، تا مشکالت اين بخش رفع شود و مردم بتوانند از مزاياي آن استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.