افزايش سرمايه 154 شرکت در پايان سال 95

Jahan e-Sanat - - News -

مبلغ کل مجوزهاي ارائهشده به شرکتهاي سهامي عام جهت انجام افزايش سرمايه طي سال 95 معادل 226 هزار و 173 ميليارد ريال بوده اس//ت. به گزارش سنا، مديريت نظارت بر بازار اوليه در راستاي اجراي مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه در حوزه بازار اوليه و عرضه اوراق بهادار، طي س//ال 95 اقدام به بررس//ي درخواست افزايش سرمايه شرکتهاي سهامي عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنين درخواست صدور مجوز انتشار اوراق مش//ارکت، اوراق اجاره و مرابحه کرد. اين مديريت پس از بررسي درخواستهاي افزايش سرمايه شرکتهاي سهامي عام طي س//ال 95 نسبت به صدور مجوز افزايش سرمايه 154 شرکت، دو مورد تاسيس، شش مورد انتشار اوراق اجاره و هشت مورد انتشار اوراق رهني، مرابحه و مشارکت صادر کرده اس//ت. مبلغ کل مجوزهاي ارائهشده به شرکتهاي سهامي عام جهت انجام افزايش سرمايه طي 12 ماه سال 95 مع//ادل 226 ه//زار و 173 ميليارد ريال بوده اس//ت. براساس مجوزهاي صادره، 50 درصد افزايش سرمايهها از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي و مابقي از محل سود انباشته و مازاد تجديد ارزيابي داراييها تامين شدهاند. طي سال 95 از مجموع مبلغ يادشده بابت افزايش سرمايهها، 114 هزار و 663 ميليارد و 374 ميليون ريال از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي، 30 هزار و 893 ميليارد و 601 ميليون ريال از محل سود انباشته، 29 هزار و 966 ميليارد و 63 ميليون ريال از محل اندوختهها و 50 هزار و 650 ميليارد و 137 ميليون ريال از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها صورت گرفته اس//ت. به عالوه در اين مدت، دو مورد اوراق مشارکت به ارزش دو هزار ميليارد ريال، شش مورد اوراق اجاره به ارزش 49 هزار و 98 ميليارد و 500 ميليون ريال، پنج مورد اوراق مرابحه به ارزش 26 هزار و 500 ميليارد ريال و يک مورد انتشار اوراق رهني به ارزش سه هزار ميليارد ريال منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.