عرضه ابزارهاي مالي جديد در فاينکس

Jahan e-Sanat - - News -

يکي از الزامات فعاليتهاي اقتصادي، تبليغات مستمر و نمايش محصوالت قابل ارائه هر صنعت است و بازارهاي مالي نيز از اين قاعده مس//تثنا نيس//تند. بهنام چاوشي، مديرعام//ل و عضو هياتمديره کارگزاري فيروزه آس//يا ضمن بيان مطلب فوق در گفتوگو با س//نا، گفت: نکتۀ قابل توجه و تفاوت بين بازراهاي مالي و ساير صنايع اين اس//ت که ابزارها و محصوالت مالي و در واقع توليدات و خدمات آنها قابل مش//اهده و فيزيکي نيس//تند و ش//ايد اي//ن موضوع، اهميت پيدا ک//ردن راهکارهاي موثر براي نمايش ابزارهاي مالي را بيش//تر نشان ميدهد. به گفته مديرعامل هياتمديره کارگزاري فيروزه آس//يا نمايشگاه بينالمللي بورس، بانک و بيمه يکي از فرصتهاي مناسب است و اين فرصت را به فعاالن بازارهاي مالي ميدهد تا محص//والت خود را در معرض ديد عموم قرار دهند. وي با بيان اينکه ميتوان مزاياي برگزاري نمايش//گاه را براي نهادهاي مالي، س//رمايهگذاران، متقاضيان تامين مالي و ارکان نظارتي بازارهاي مالي به وضوح مشاهده کرد، گفت: در دوره زماني برگزاري نمايشگاه نهتنها فعاالن خصوصي ب//ازار اوراق به//ادار، بلک//ه ناظران و تصمي//م گيرندگان سياس//تهاي بازاره//اي مالي نيز بايد خ//ود را مکلف به اس//تفاده از اين فرصت بدانند و به صورت منس//جم، به دنب//ال دريافت بازخوردهاي تصميمات گذش//ته و پيش بيني برنامههاي آينده باش//ند. چاوشي در پايان تصريح کرد: در واقع نمايشگاه بورس، بانک و بيمه فرصتي است براي کمک به ترويج ش//فافيت و پاسخگويي به بسياري از س//واالت گروههاي مختلف که در قالب نشس//تهاي تخصصي انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.