برگزاري کنفرانس تامين مالي بينالمللي در فروردين 96

Jahan e-Sanat - - News -

کنفرانس تامين مالي بينالمللي 19 فروردينماه 96 برگزار ميشود. ب//ه گزارش بورس اوراق بهادار تهران، روحاهلل حس//ينيمقدم، معاون ناشران و اعضاي بورس تهران ضمن بيان خبر فوق خاطرنشان کرد: کنفرانس يک روزه تامين مالي بينالمللي با هدف انتشار اوراق بهادار در بازاره//اي بينالمللي و پذي//رش متقابل در بورسهاي بينالمللي برگزار خواهد ش//د. وي با بيان اينک//ه بورس تهران کنفرانس تامين مالي بينالمللي را با همکاري يک شرکت انگليسي و شرکت کارگزاري سهم آشنا 19 فروردين ماه 96 برگزار ميکند، يادآور شد: از مديران ناش//ران بزرگ بورسي و غيربورسي و به طور کلي شرکتهاي بزرگ حاضر در فهرس//ت صد ش//رکت بزرگ ايران (IMI100) دعوت به عمل آمده تا در اين کنفرانس شرکت کنند. معاون ناشران و اعضاي بورس تهران تاکيد کرد: لزوم توجه به بازارهاي بينالمللي و استفاده از ابزارهاي مالي مناسب از اهميت خاصي برخوردار است. در همين راس//تا بورس تهران با همکاري نهاده//اي حرفهاي بينالمللي، قصد دارد در اين کنفرانس تجربه تامين مالي جهاني و الزامات آن را مورد بررسي قرار دهد. وي با اشاره به اينکه در حال حاضر حتي کشورهاي کوچک منطقه و ش//رکتهاي کم نام و نش//ان توانستهاند با استفاده از جريان مالي ارزانقيمت، برنامه توس//عهاي خود را گسترش دهند، افزود: در ايران ش//رکتهايي وجود دارند که در سطح بينالمللي جزو چند شرکت برتر دنيا محسوب ميشوند و از اعتبار و سابقه درخشاني برخوردارند که قطعا در صورت آگاهي کافي از فرآيندهاي تامين مالي بينالمللي ميتوانند از بازارهاي جهاني به شکل مناسب براي تامين مالي بهره بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.