تحرک در پرتفوي »وصنا«

Jahan e-Sanat - - News -

»وصن//ا« در دوره يکماهه منتهي ب//ه 30 دي ماه 95 خريدار و فروش//نده سهام چند شرکت بورسي بود. سرمايهگذاری گروه صنايع بهش//هر ايران صورت وضعيت پرتفوی سرمايهگذاریها در دوره يک ماهه منتهی به 30 دی ماه 95 را س//رمايه يک هزار و 300 ميليارد ريال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. اين شرکت سرمايهگذاری در ابتدای ماه گذشته، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 33 ميليارد و 183 ميليون ريال به مبلغ 25 ميليارد و 492 ميلي//ون ريال واگذار ک//رد و از اين بابت معادل هفت ميليارد و 691 ميليون ريال زيان کسب کرد. همچنين اين شرکت در دوره يک ماهه تعدادی از س//هام چند شرکت بورسی را به مبلغ 39 ميليارد و 893 ميليون ريال خريداری کرد. »وصنا« در ابتدای اين ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده يک هزار و 806 ميليارد و 30 ميليون ريال و ارزش بازار دو هزار و 880 ميليارد و 522 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. طی دوره يک ماهه ياد شده بهای تمام شده سهام بورسی اين شرکت با افزايش شش ميليارد و 710 ميليون ريالی معادل يک هزار و 812 ميليارد و 740 ميليون ريال محاس//به شد و ارزش بازار آن نيز با افزايش 15 ميليارد و 336 ميليون ريال به مبلغ دو هزار و 895 ميليارد و 858 ميليون ريال رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.