تحقق36 درصدیپيشبينی»کگل«

Jahan e-Sanat - - News -

»کگل« در دوره 9 ماه//ه منتهی ب//ه 30 آذر ماه 95 با اختصاص 194 ريال سود به ازای هر سهم معادل 63 درصد از پيشبينیهايش را پوش//ش داد. گلگهر پيشبينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اس//فندماه 95 را با س//رمايه 30 هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. اين شرکت معدنی و صنعتی پيشبينی سود سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 95 را مبلغ 306 برآورد و اعالم کرد: طی دوره 9 ماهه اين سال مالی با اختصاص 194 ريال سود به ازای هر سهم معادل 63 درصد از پيشبينیهايش را پوشش داده است. همچنين »کگل« داليل تغيير اطالعات واقعی دوره منتهی به 30 آذر ماه 95 را حسابرسینشده نسبت به اطالعيه قبلی منتشر کرد. با توجه به اينکه ثبت افزايش سرمايه شرکت از 24 به 30 هزار ميليارد ريال در مرحله نهايی شدن است، جهت قابليت مقايسه اطالعات 9 ماهه با اطالعات بودجه مبلغ س//رمايه شرکت در اطالعات 9 ماهه اصالح شده و به 30 هزار ميليارد ريال تغيير کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.