13 میلیارد دالر کاالی غیرمجاز در سال 95 وارد شد؛ قدرتنماییقاچاقچیان

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه بازرگانی- قاچاق یکی از معضالتی به شمار میرود که سالهاست ضربه سنگینی به تولید و اش//تغال کشور وارد کرده است اما با این حال به دالیلی که مشخص نیست و به نظر میرس//د منافع برخی افراد در آن دخیل است، همچنان گروهی از قاچاقچیان در حال فعالیت هستند اما در سالجاری و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، سال جدید را سال »اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال« نامگذاری کردهاند، به نظر میرسد که مسووالن مربوطه باید تالش خود را در راستای مبارزه با قاچاق کاال در حجم گسترده افزایش داده و با منفعت طلبان برخورد کنند.

در این خصوص س//خنگوی ستاد مرکزی مب//ارزه با قاچ//اق کاال و ارز درباره اینکه چرا شاهد این حجم قاچاق هستیم و با آن برخورد نمیشود، گفت: این را از نمایندگان استانهای مرزی که جلوی آن را باید بگیرند، پرسید اما میگویند نارضایتی ایجاد میش//ود در حالی ک//ه تولید از همین دو موضوع زمین خورده و از صرفه خارج ش//ده است اما نماینده مجلس رأی خود را میبیند.

ب//ه گزارش فارس، وی تاکید کرد: اس//تاندار میخواهد تا زمانی که مس//وولیت دارد، صدای اعتراض از کسی بلند شود، این دو قلم به اشتغال کش//ور ضربه وارد کرده است. مسووالن محلی، مسوول رسیدگی به این موضوع هستند و ها بار شفاهی و کتبی به آنها اعالم کردیم که جلوی این مباحث گرفته شود. دولتمسوولمبارزهباقاچاق این مقام مس//وول تاکید ک//رد: این موضوع وظیفه دولت است، ما ستاد هستیم و یک نهاد فرابخشی حاکمیتی بنابراین مسووالن باید با آن برخورد کنند.

خورشیدی افزود: رسانهها باید کمک کنند تا در سالجاری جلوی دو رویه تهلنجی و کولبری با ش//یوه کنونی که بی//ش از هفت میلیارد دالر قاچاق کاال را تش//کیل میدهد، گرفته ش//ود و اکنون یک الیح//ه در دولت و دو الیحه در این رابطه در مجلس است.

قاسمخورشیدیدرموردفرمایشاتمقاممعظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق سازمانیافته در مرزهای ورودی کشور اظهار داشت: اولویت برای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مقابله با قاچاق کالن و سازمانیافته است. تعداد باندهای قاچاق کشفشده توسط نیروی انتظامی 1200 موردبودهکهنسبتبهسال49 بیشاز39 درصد رشد داشته است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ب//ا تاکید بر اینکه حجم قابل مالحظهای از کشفیات معطوف به کشف قاچاق کانتینری اس//ت، تصریح کرد: در س//ال گذشته پرونده 210 کانتین//ر ل//وازم دکوری و اس//باببازی، 100 کانتینر کاغذ دیواری، 103 کانتینر لوازم آش//پزخانه، 57 کانتینر یخچال و 37 کانتینر الستیک از مبادی رسمی وارد شد و براساس برآورد اطالعات اولیه دستگاههای عضو ستاد، موض//وع ماده 36 قانون مب//ارزه با قاچاق کاال و ارز، ح//دود 14 هزار میلیارد تومان مجموع کشفیات قاچاق در این سال است.

وی ادامه داد: این کشفیات اعم از ارز مکشوفه و کاالهای از دسترفته است که قاچاق آنها محرز شد،البتهمحلرسیدگیبخشیازکاالهایقاچاق مربوط به سالهای 93 و 94 بوده که در سال 95 کشف و قاچاق آنها ثبت شد. حجمقاچاقسال59 این مقام مس//وول با اشاره به اینکه کشفیات قاچاق س//ال گذش//ته برای ایران ی//ک رکورد محس//وب میش//ود، عنوان کرد: بی//ش از 25 درصد قاچاق در کشور کشف شده است که این رقم در س//ال 92 کمتر از یک درصد، سال 93 نسبت کشفیات به کل قاچاق سه درصد و سال 94 حدود 10 درصد بود و س//ال 95 از مرز 25 درصد گذشت.

خورش//یدی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای مبارزه جدی و رفع دغدغه قاچاق س//ازمانیافته وجود دارد، یادآور ش//د: نیروی انتظامی در 19 اس//تان ق//رارگاه ویژه مبارزه با قاچاق و نیز وزارت اطالعات س//اختار ویژه مب//ارزه با قاچاق کاال و ارز را پیشبینی کرده اس//ت. همچنین در بحث حملونقل جادهای و انباره//ا اقداماتی خوبی ص//ورت گرفته و به این مباحث بسنده نشده است، آنچه منجر به توان کشف قاچاق شده، معطوف به سامانههای الکترونیکی است. در حال حاضر، سامانه امور جامع گمرکی سامانهای پیشرو، ظرفیت قابل مالحظهای را دراختیار قرار داده است. سودکولبریدرجیبقاچاقچیان خورشیدی به موضوع کولبری اشاره کرد و گفت: امروز کولبری برای معیشت مرزنشینان نیس//ت، بلکه روش//ی ب//رای دور زدن قانون توس//ط قاچاقچیان اس//ت و منفعت حداقلی برای کولبران دارد، 3/6 میلیارد دالر از قاچاق کاالهای نهایی مصرفی در س//ال 95 از طریق کولبری بوده اس//ت. نمیت//وان از قاچاقی که توس//ط کولبران به داخل کشور وارد میشود، چشمپوش//ی کرد. 90 درصد سود کولبری در جیب قاچاقچیان حرفهای میرود و 10 درصد بین 61 هزار کولبر توزیع میشود. قاچاق از مبادی رسمی سخت شد سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ب//ا تأکی//د بر اینکه ورود قاچ//اق از مبادی رس//می سختتر شده و به سبب ثبت دادهها و اطالعات در س//امانه قابل رهگیری است، افزود: با مدیریت ریسک صورتگرفته، ظرفیت کشف قاچاق افزایش یافته و سیستم نظارتی، رشد قابل مالحظهای داشته است. سامانهجامعانبارهاعملیاتیاست وی در پاسخ به این سوال که بارنامه برخط و سامانه جامع انبارها چه میزان عملیاتی شده و آیا نیازهای حداکثری را پوشش میدهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان رهگیری در س//امانه انبارها وجود دارد و به شکل قابل مالحظهای ارتقا یافتهاست،اینسامانههاعملیاتیهستند،مثالسه سال است، هیچ بارنامهای جز در سامانه بارنامه آن هم به شیوه برخط صادر نمیشود.

خورشیدی افزود: سامانه انبارها نیز از لحاظ س//ختافزاری و نرمافزاری عملیاتی شده است، بیش از 400 هزار انبار کشور در مبادی و مقاصد، ثبت و ضبط شدهاند که از طریق شبکه )کاوا( این دو سامانه با یکدیگر پیوستگی دارند. وظیفهشناسیدودستگاه خورشیدی در پاسخ به این سوال که اواخر سال گذشته، مسووالن انبارها مدعی شدند که دیگر کد رهگیری در اختیار گمرک قرار نخواهند داد، گفت: این موضوع اختالف گمرک و وزارت صنعت بود که با تعامل بیشتر، هماهنگی ایجاد میشود. زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کاال مطرح بود، وزرا و مسووالن نامه نوشتند و رسما اعالم کردند ک//ه نمیتوانیم این مباح//ث را نمیتوانیم اجرا کنیم اما اکنون به جایی رس//یدهایم که هرکدام مدعیاند امور تجارت، بارنامه و انبار وظیفه من بوده و بر س//ر این موضوع دعوا اس//ت. گمرک ایجاد سامانه جامع انبارها و تجارت وظیفه خود میدان//د و وزارت صنعت نیز همین را میگوید. دیگر دعوا بر سر فرافکنی و شانه خالی کردن از مسوولیتنیست.

وی یادآور ش//د: البته مانعی هم ندارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان مرجع عالی، هماهنگی الزم را انجام داده و توافق قطعی صورت گرفت. تا زمانی که وزارت صنعت، نرمافزار و سختافزار الزم را ایجاد کند، ارتباط از طریق گمرک فراهم باشد. سامانهجامعتجارتتکمیلنیست این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت سه سال از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سامانه جامع تجارت هنوز ماهیت نیافته و نمیتواند امور تجارت را کنترل و ساماندهی کند، اظهارداش//ت: این سامانه شکل گرفته اما وزارت صمت برای ایجاد س//ختافزار با حجم باالیی از دیتا مشکالت مالی دارد. فعال ارتباطات، دستگاه مرتبط با تجارت، مستقیم با گمرک انجام میشود و بعد از تجهیز س//امانه، سرویس دادن از طریق این وزارتخانه خواهد بود و ارتباط با گمرک قطع میشود زیرا اکنون سازمان استاندارد مستقیما با گمرک در ارتباط است اما طبق قانون، امور باید از طریق صمت باشد. مجوز زمان ثبت سفارش و حین ورود کاال، اکنون مستقیم دراختیار گمرک قرار میگیرد.

به گفته خورشیدی، با راهاندازی سامانه جامع تجارت، قاعدتا نظارت بیشتری صورت میگیرد و مسووالن این وزارتخانه قول دادند نیمه نخست سالجاری، این سامانه را عملیاتی کنند البته به آن معنا نیست که کار روی زمین مانده است بلکه تکمیل آن در دستور کار است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به این سوال که وظیفه کدام دستگاه، راهاندازی س//امانه مرتبط با تجارت است، اظهار داشت: از نظر قانون و آییننامه مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به گمرک اجازه داده شد تا زمان راهاندازی کامل سامانه جامع تجارت، به عملیات خود ادامه دهد که این موضوع بر اس//اس مواد «5» و «6» آییننامه قانون است بنابراین قانون تکلیف این اختالف را روشن کرده است.

ویبااشارهبهاینکهدرسال39،5/91 میلیارد دالر و سال 94 حدود 15/5 میلیارد دالر برآورد قاچاق صورت گرفته است، تصریح کرد: برای سال 95 برآوردها نشان میدهد که قاچاق بین 12 تا 13 میلیارد دالر باشد و براساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، س//تاد مسوول برآورد قاچاق است. یکچهارموارداتکشورقاچاقاست خورش//یدی با بیان اینکه برای کشوری که کل واردات آن از س//ال ‪43 59،‬ میلی//ارد دالر ب//وده، 10 میلیارد دالر قاچاق نیز حجم بزرگی محسوب میش//ود، خاطرنشان کرد: یکچهارم کل واردات کشور قاچاق است و حتما هر مسوول وظیفهشناسی به این مباحث توجه جدی دارد و این رقم عدد تکاندهندهای است و مطالبه بحقی از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد. اقتصادبایدشفافباشد به گفته این مقام مسوول، تا زمانی که اقتصاد شفاف و شیشهای و قابل رهگیری نداشته باشیم، نمیتوان فساد اقتصادی از جمله قاچاق را به صفر نزدیککرد.بابهرهگیریازسامانههایالکترونیکی و قاب//ل رهگیری بودن، رفتار فعاالن اقتصادی و بازیگران عرصه اقتصاد، دولت و بخشخصوصی قابل رهگیری و پایش خواهد بود که مثال فالن کارمند چه اعمال و رفتاری دارد و دستگاهها چه میکنند؟طبقبرنامهزمانبندیشدهپنجسالهدر سال89 بایدبهنقطهمطلوببرسیمکهقابلدوام باشد. نباید اجازه دهیم قاچاق برای قاچاقچیان مقرون به صرفه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.