معرکهگیری میوه و سبزی در بازار!

Jahan e-Sanat - - News -

میوه و سبزیهای تازه از جمله اقالمی به شمار میرود که با شروع سرمای هوا در سال گذشته با کمبود و افزایش قیمت روبهرو شد، تا جایی که این گرانی به روزهای آغاز سالجاری نیزمنتهیشد.ایندرحالیاستکههمچنانبهدالیلیشاهد ثبات گرانی در این گروه از خوراکیها هستیم.

در ای//ن میان جدیدتری//ن گزارش بان//ک مرکزی در خصوص روزهای منتهی به عید حاکی از آن است که نرخ میوه در مقایس//ه با زمان مشابه سال گذشته، افزایش 19 درصدی داش//ته است. این در حالی است که عالوه گرانی بیس//ابقه پرتقال در آغاز سالجاری، همچنان میوههایی مانند س//یب، کیوی و خیار در بازار گران است. بر همین اس//اس رییس اتحادیه فروش//ندگان میوه و ترهبار نیز در تایید این موضوع درباره قیمت فعلی مرکبات اظهار کرد: فضای شب عید هنوز در قیمتهای میوه، مشاهده میشود بهطوریکه سیب و کیوی در بازار گران است.

حس//ین مهاجران گفت: هر کیلوگرم کیوی با توجه به اینکه در سال گذش//ته تولید آن کاهش یافته بود اکنون چهار هزار تومان تا پنج هزار و 500 تومان و سیب باکیفیت چهار تا شش هزار تومان در میادین مرکزی میوه و ترهبار به فروش میرسد.

وی افزود: هر کیلوگرم پرتقال والنسیای مرغوب جنوب نیز شش هزار و 500 تومان و پرتقال وارداتی و قاچاق هشت هزار و 500 تا 10 هزار تومان به فروش میرسد.

مهاج//ران تاکی//د ک//رد: پرتقالهای قاچ//اق در کنار پرتقالهای قانونی در بازار به فروش میرس//د و اکنون در میادین مرکزی میوه و ترهبار نیز توزیع میشود. فساد پرتقالهای ایرانی در انبارها وی در ادامه با اشاره به ورود مرکبات قاچاق به میادین میوه و ترهبار در کنار پرتقال وارداتی گفت: بخش زیادی از مرکبات باغداران ش//مال کش//ور در انبارها فاسد یا به کارخانههای افشارهگیری فرستاده شده یا در زیر درخت باقی مانده است.

رییس اتحادیه فروش//ندگان میوه و ترهبار اظهار کرد: آمار دقیق//ی درباره میزان از بی//ن رفتن پرتقال داخلی ذخیرهس//ازی شده برای شب عید وجود ندارد اما بخشی از این محصوالت دور ریخته شده یا برای افشارهگیری به کارخانه فرستاده شده است.

وی اف//زود: دو میلی//ون و 400 هزار ت//ن مرکبات در س//الجاری در ش//مال کش//ور تولید ش//ده اما نمیتوان بهصورت مش//خص اعالم کرد که چه می//زان از مرکبات باغداران دور ریخته شده، زیر درخت باقی مانده، در انبارها فاسد شده یا درنهایت از بین رفته است.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار درباره مناطقی که محصول آنها از بین رفته است، گفت: بخش عظیمی از مرکبات موجود در استان مازندران که برای عرضه در ایام پایانی سال در نظر گرفتهشده بود، در انبارها باقیماند . جدیدترین گزارش بانک مرکزی گزارش جدید بانک مرکزی از گرانی 19 درصدی میوه و تخممرغ در هفته منتهی به 27 اسفند حکایت دارد. در این میان بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 27 اسفندماه، در حالی که قیمت لبنیات، تخممرغ، برنج، گوشت مرغ، قند و شکر و چای ارزان شده اما نرخ میوه و سبزیهای تازه افزایش یافته و روغن نباتی، گوشت قرمز و حبوبات نیز بدون تغییر قیمت بوده است.

بر این اس//اس قیمت لبنیات یکس//اله 0/3 درصد، قند و ش//کر 1/9 درصد، کاهش یافت اما نرخ تخممرغ یکساله 19/9 درصد، میوههای تازه 19/1 درصد، چای 1/2 درصد، سبزیهای تازه 28 درصد، گوشت قرمز 1/3 درصد و مرغ 3/2 درصد و افزایش را تجربه کرد. همچنین برنج، روغن نباتی و حبوبات بدون تغییر بوده است. لبنیات و تخممرغ در گروه لبنیات، کره پاستوریزه معادل 1/5 درصد نسبت به هفته گذش//ته کاهش قیمت داشته و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بوده اس//ت. قیمت تخممرغ معادل 0/1 درص//د کاهش یافت و ش//انهای 11900 تا 13500 میوهها و سبزیهای تازه در هفته مورد بررس//ی، در میادین زیرنظر شهرداری، اقالم میوه و س//بزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با س//ایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب س//ازمان میادین میوه و ترهب//ار عرضه میگردید. میوهفروش//یهای سطح ش//هر اقالم میوه و سبزی تازه را عرض//ه میکردن//د که در گروه میوههای ت//ازه، بهای موز معادل 1/2 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 2/7 تا 9/4 درصد افزایش یافت.

در گروه س//بزیهای تازه بهای کدو س//بز معادل 3/8 درص//د کاهش ولی قیمت س//ایر اقالم این گروه بین 1/9 درصد تا 13/9 درصد افزایش یافت. گوشت قرمز و مرغ همچنین بهای مرغ معادل 1/4 درصد کاهش داش//ت و قیمت گوش//ت گوس//فند و گوش//ت تازه گاو و گوساله ثابت بود. قند،شکر،چایوروغننباتی به//ای قند نیز معادل 1/4 درصد، ش//کر 1/7 درصد و چای خارجی 0/4 درصد کاهش یافت. قیمت انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.