12

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نیم- به نظر میرسد برخی صنایع لبنی همچنان در حال دور زدن قانون هستند و با اینکه مسووالن بارها اعالم کردهاند که صنایع لبنی مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت خود ندارند اما ش//اهد عملکرد خودس//رانه برخی برندهای صنایع لبنی در بازار هس//تیم به طوری که در کنار موج افزایش قیمت مواد غذایی در سالجاری، قیمت شیر یکی از تولیدکنندگان پرفروش نیز در اولین روزهای سالجاری افزایش یافت.

بر این اساس شیر کمچرب و پرچرب این برند )که شامل قیمتگذاری دولتنیزهست(002 توماندرهرلیتر)649 میلیلیتر(گرانشد.قیمت هر لیتر شیر این برند از 2 هزار و 500 تومان در نوع کمچرب و پرچرب خودافزایشیافتوبهرقمدوهزارو007 تومانرسید.اینافزایشقیمت در حالی صورت میگیرد که در س//ال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی از محصوالت لبنی بودهایم که در برخی از موارد با برخورد سازمان حمایت نیز روبهرو شده است.

گفتنی است آخرین قیمت مصوبی که برای هر لیتر شیر بطری پرچرب یک لیتر در نظر گرفته ش//ده و روی پایگاه اطالعرسانی کاال و خدمات گذاش//ته ش//ده بود، دو هزار و 440 تومان است که در سال گذشته دو هزار و 500 تومان به همراه 54 میلیلیتر کمفروشی به فروش میرسید در حالی که قیمت این محصول در سالجاری توسط برند یادشده به دو هزار و 700 تومان رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.