افزایش روابط اقتصادی ایران و تایلند

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- در حال حاضر تایلند به عنوان دروازه بازار آسهآن برای ایران مطرح اس//ت و ایران نیز میتواند دروازهای برای ورود تایلند به بازار خلیجفارس، قفقاز، روسیه و خاورمیانه باشد.

آمار گمرک تایلند نشان میدهد حجم روابط تجاری ایران و تایلند در سال 2016 میالدی متعاقب سفر هیاتهای بلندپایه دو کشور به بانکوک و تهران و مذاکرات انجامشده برای توسعه مناسبات اقتصادی، 36 درصد افزایش یافته است.

در این راس//تا س//فارت ایران در تایلند دیروز در گزارش//ی اعالم کرد فصل جدیدی از همکاریهای دو کشور جهت شکلدهی روابط نزدیکتر سیاس//ی و اقتصادی در دوران پس//اتحریم و تقویت روابط تجاری دوجانبه فراهم شد.

در سالهای اخیر با توجه به مشکالت دوران تحریمهای بینالمللی علیه کشور و ایجاد موانع بانکی، حجم مبادالت دو کشور از سیری نزولی برخوردار ش//ده بود که با تالشهای صورتگرفته در دوره پساتحریم و شکلگیری فضای مثبت بعد از برجام، به تدریج این وضعیت تغییر یافته و حجم مبادالت دو کشور در سال 2016 با افزایش همراه شد.

براس//اس آمار گمرک تایلند، حجم روابط تجاری دو کش//ور در سال گذش//ته میالدی با افزایش 36 درصدی به 421 میلیون دالر رسید که از این میزان حدود 268 میلیون دالر )با افزایش 23 درصدی( صادرات تایلند به ایران و 153 میلیون دالر )با افزایش 67 درصدی صادرات ایران به تایلند( بوده است.

برپایهاینآمار،ایراندربینکشورهایواردکنندهازتایلندجایگاه45 و در بین کشورهای صادرکننده به تایلند در جایگاه 55 قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.