ماجرای تخممرغهای تقلبی فاش شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- چند وقتی میش//ود که دیگر نمیتوان به تاریخی که روی بس//تهبندی کاالهای خوراکی درج میش//ود، اعتماد کرد. به طور مثال چندی قبل شاهد توزیع تخممرغهایی با تاریخ تولید اردیبهشتماه 96 در بازار بودیم. بر همین اساس دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی پرورشدهندگانمرغتخمگذاراعالمکرد:عرضهتخممرغهایباتاریختولید اردیبهشتماه اشتباه فردی یک واحد تولیدی بوده است نه تقلب.روزهای گذشته تخممرغهایی در بازار مصرف مشاهده شد که تاریخ تولیدشان مربوط به اردیبهشت 1396 بود. در این باره فرزاد طالکش گفت: این اقدام اشتباه کارگران یک واحد تولیدی در پرینت تاریخ تولید تخممرغ بوده است و ارتباطی به تقلب ندارد.وی افزود: اگر به عکس منتشر شده دقت کنید متوجه میشوید که دقیقا تاریخ پنجم فروردینماه به اشتباه پنجم اردیبهشت 1396 چاپ شده است و اگر قرار بر تقلب بود تاریخ انقضای آن که دقیقا یک ماه است رعایت نمیشد و تخممرغهای مورد نظر با تاریخ انقضایبیشتریبهبازارعرضهمیشدند.بهگفتهطالکش،بهجایعددیک که گویای تولید این محصول در فروردینماه است، عدد دو چاپ شده است. دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی پرورشدهندگان مرغ تخمگذار ادامه داد: علت این اشتباه کمسواد بودن کارگرهای واحدهای تولید تخممرغ یا واحدهای سطح کار چاپ تاریخ تولید و مصرف بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.