آغاز خرید تضمینی گندم

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نیم- با برداش//ت اولین محمولههای گندم در مناطق جنوبی استانهایکرمانوسیستانوبلوچستانوتحویلآنبهمراکزخریدشرکت بازرگانی دولتی ایران، فصل جدید خرید تضمینی گندم کشور آغاز شد.

در همین راستا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال گندم معمولی باقیمت مصوب و تضمینی 1300 تومان و گندم دروم با قیمت 1330 تومان از کشاورزان خریداری میشود.

علی قنبری افزود: اولین محمولههای گندم تولید داخلی در منطقه حس//ین آباد قلعه گنج در اس//تان کرمان و منطقه س//رباز در اس//تان سیستانوبلوچس//تان خریداری و تحویل مراکز خرید شده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در سال گذشته با خرید تضمینی 11/5 میلیون تن گندم، خودکفایی در تامین این محصول و امکان صادرات آن برای کشور رقم خورد و امسال نیز با توجه به شرایط مناسب، پیشبینی میشود که حدود 11 میلیون تن گندم خریداری شود و خود کفایی و صادرات گندم تدوام داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.