بازار در انتظار تمدید توافق کاهش تولید نفت؛ اوپک بر سر دوراهی

Jahan e-Sanat - - News - سوء مدیریت

گ/روه نف/ت و ان/رژی- پس از گذش//ت س//ه ماه از آغ//از همکاری اوپکیه//ا و غیراوپکیها برای کاهش تولید در بازار، همکاری نامتوازنی بین کشورها رخ داده است.

هماکن//ون حدود دوماه اس//ت که اعضای اوپک و 11 کش//ور غیراوپکی مانند روس//یه ب//رای کمک به جبران کاه//ش قیم//ت نفت که در اواس//ط 2014 رخ داد؛ تولیده//ای خ//ود را کاهش دادند. ه//دف این کار کاهش 1/8 میلی//ون بش//که در روز به طور مجم//وع در ب//ازار بوده اس//ت. البته عربستان سعودی نقش پررنگی در این زمینه داشت و اعضای اوپک توانستند ب//ا همراهی این کش//ور به این هدف برسند اما همچنان اعضای غیراوپکی باید بیشتر تالش کنند.

در س//الجاری میالدی، ش//اخص همکاری اعضای اوپکی 101/5 درصد بوده و برای اعضای غیراوپکی 46 درصد به ثبت رسیده است. آنگوال نیز بیش از اندازهای که تعهد داش//ت تولید خود را کاهشدادهوکویتنیز89درصدتعهد خود را کاهش داده است. این در حالي است که عربستان سعودي 9/8 میلیون بشکه نفت در فوریه تولید داشته است. آمارهایي که عربس//تان منتش//ر کرده هم نش//ان ميدهد که این کشور 200 هزار بشکه بیش از میزان تعهد، تولید کرده است.

بررسيها نشان ميدهد، کشورهاي غیراوپکي ب//راي کاهش تولید کمتر هم//کاري کردند؛ س//ودان جنوبي و قزاقس//تان افزای//ش تولید داش//تند. آذربایجان نیز گفته اس//ت که تولید خود را ب//ه میزاني که تعهد داش//ته کاهش داده اس//ت، حال آنکه آمارها چیز دیگري را نشان ميدهد، روسیه نیز اعالم کرده است که به تدریج تولید خود را کاهش خواهد داد. کاهش توليد نفت روسيه این در حالي است که به گفته وزیر انرژي روسیه، تولید نفت این کشور در ماه گذشته میالدي 200 هزار بشکه در روز کاهش داشته و قرار است براي ماه جاري می//الدي این رقم به 300 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

به گزارش رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژي روسیه گفت: تولید نفت روسیه در ماهگذشتهمیالديیعنيمارسبه50/11 میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه ب//اماهقبلازآنکاهشروزانه002 هزار بشکهايرانشانميدهد.

ب//ه گفته ای//ن مقام روس//ي، این مقدار روند نزولي در راس//تاي توافق کاهش تولید نفت از سوي کشورهاي تولیدکننده و پایبندي روسیه به این پیمان است.

همچنی//ن نواک تصری//ح کرد که روسیه تولید نفت خود را تا پایان سه ماه اول سالجاري میالدي 200 هزار بشکه در روز و تا پایان ماه آوریل 300 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.

آمار منتشرش//ده از س//وي وزارت انرژي روسیه نشان داد در ماه مارس س//الجاري می//الدي، تولی//د نفت و میعانات گازي این کشور به 11 میلیون و 50 هزار بش//که در روز رس//یده که 1/6 درصد نسبت به نقطه اوج آن در ماه اکتبر س//ال 2016 میالدي کمتر اس//ت. در چارچوب تواف//ق با اوپک، روسیه متعهد است تا پایان ماه جاري میالدي، تولید روزانه نفت خود را 300 هزار بشکه کاهش دهد.

روس//یه قص//د دارد در پای//ان ماه م//ي س//الجاري میالدي، نشس//تي ب//راي گفت و گو در زمین//ه انرژي با نماین//دگان اوپک در مس//کو برگزار کند. انتظ//ار م//يرود در آن مقطع، مس//اله تمدید توافق کشورهاي عضو و غیرعضو اوپ//ک براي کاهش تولید نفت، به بحث گذاشته شود.

در همین حال فاتح بیرول، رییس آژان//س بینالمللي ان//رژي گفت: این آژان//س انتظار ندارد ک//ه قیمتهاي جهان//ي نفت با وجود تالش ش//دید کش//ورهاي عضو و غیرعضو سازمان کش//ورهاي صادرکننده نفت )اوپک( ب//راي کاهش تولید ای//ن کاال به طور چشمگیري افزایش یابد.

وي اف//زود: س//طح ذخیرهس//ازي جهاني نفت بس//یار باالست بنابراین انتظار رشد شدید قیمتها غیرمنطقي به نظر ميرسد.

تاکنون کاهش تولید تاثیر کمي بر قیمت نفت گذاش//ته است. در اواسط ماه مارس، قیم//ت جهاني نفت خام برنت برابر با قیمت 30 نوامبر س//ال گذش//ته کاهش یافت. کاهش تولید باعث ش//ده که بقیه کش//ورها مانند آمریکا مجددا تولید خود را آغاز کرده و افزایش دهند. چنین شرایطي تهدیدي براي بازار نفت از دیدگاه اوپکيهاست. از همین رو آنها قرار است در ماه مي جلسهاي در کویت برگزار کنند. برخي کشورها مانند کویت اعالم کردهاند که با ادامه کاهش تولید نفت براي شش ماهه دوم س//ال مواف//ق بوده و از این طرح حمایت خواهند کرد. کاهش قيمت جهاني تحوالت اخیر ب//ازار نفت ميتواند حضور مجدد شیلاویلها را توجیهپذیر کن//د و ای//ن یعني زن//گ خطر براي اوپکيه//ا. حال اینک//ه چه تصمیمي در ای//ن میان باید گرفته ش//ود خود ج//اي بحث دارد. در حالي که افزایش تعداد سکوهاي حفاري نفتي در آمریکا نشاندهنده رشد تولید نفت شیل است و نگرانيها درباره مازاد عرضه در بازارهاي جهاني را افزایش داده است، قیمت نفت روز گذشته کاهش یافت. تقویت ارزش دالر نیز فشارهاي موجود بر قیمت نفت را افزای//ش داد. براس//اس این گزارش، قیمت هر بش//که نفت برن//ت دیروز با 15 سنت، معادل 0/3 درصد کاهش به 53 دالر و 38 سنت رسید. قیمت نفت برنت در پایان معامالت جلسه گذشته 13 س//نت کاهش یافته و به 52 دالر و 83 سنت رسیده بود. قیمت نفت خام آمریکا نیز روز گذش//ته با هشت سنت مع//ادل 0/2 درصد کاهش به 50 دالر و 52 س//نت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا در جلس//ه قبل 25 سنت افزایش یافته بود.

در س//ه ماهه نخست س//الجاري میالدي هر دو ش//اخص نفتي بدترین عملکردراازاواخرسال5102 بهاینسو به ثبت رساندند. قیمت نفت خام آمریکا نسبتبهدورهسهماههقبليحدودشش درصد کاهش یافت در حالي که قیمت نف//ت برنت نیز در این دوره افتي هفت درصدي داشت.

هفته گذشته پس از آنکه خبرهایي از احتمال تمدید توافق کاهش تولید منتشر ش//د، قیمت نفت رشد قیمت متوالي سه جلسهاي را تجربه کرد. اما پس از آنکه موسس//ه بیکرهاگز اعالم کرد تعداد س//کوهاي حف//اري نفتي در آمریکا در هفته گذش//ته 10 مورد افزایش یافته و به 662 س//کو رسیده که بیش//ترین افزایش سه ماهه تعداد سکوها از اواسط سال 2011 تاکنون بوده اس//ت، قیمت نف//ت روز جمعه کاهش یافت. ریک اسپونر، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: احتماال داریم به پایان دوره رشد قیمت نفت ميرسیم. آمارهاي جلس//ه جاري احتماال از نظر تعیین مس//یر آینده بازار مهم خواهد ب//ود. معاملهگران عمده نفت جهان که هفته جاري در سوییس گرد هم آمدند، پیشبیني کردند ک//ه تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت )اوپک( توافق خود براي کاهش تولید را در نیمه دوم سالجاري میالدي نیز تمدید کنند.

توربیورن ترنکویس//ت، مدیرعامل ش//رکت گان//ور در نشس//ت جهاني کاالهاي معامالتي در لوزان سوییس، گف//ت: گم//ان ميکن//م مهمتری//ن غافلگیري ش//تاب خیرهکننده تولید نفت ش//یل در آمریکا با وجود رش//د اندک قیمت نفت است.

وي گفت: آی//ا توافق جهاني براي کاهش عرضه نفت خام پایدار ميماند؟ به طور کلي بله گمان ميکنم پاداش کاهش تولید مش//اهده ش//ده است و آنها توانس//تهاند حداقلي براي قیمت نفت ایجاد کنند.

مدیر عام//ل گانور همچنین اعالم کرد انتظار ندارد که ش//تاب افزایش تولید نفت ش//یل در آمریکا استمرار داشته باشد.

راس//ل هاردي، مدیرعامل شرکت ویتول در اروپ//ا، خاورمیانه و آفریقا، نیز اعالم کرد انتظار دارد توافق یادشده تمدید ش//ود زیرا روند کاهش سطح ذخیرهسازي نفت در بازارهاي جهاني آهسته بوده است.

با ای//ن همه وي اعالم کرد تمدید توافق کاهش تولید به قیمت نفت در زمان برگزاري نشست آینده اوپک در ماه مي س//الجاري میالدي بستگي خواهد داشت. مدیرعامل ویتول گفت: ب//ا قیمت نف//ت ح//دود 50 دالر در هر بش//که، انگیزه زی//ادي براي ادامه سیاس//ت کاهش تولید وج//ود دارد ام//ا در قیمت نفت 60 دالر این گونه نخواهد ب//ود. مارکو دانند، مدیرعامل شرکت مرکوریا درباره احتمال تمدید تواف//ق جهاني کاه//ش تولید گفت: گمان ميکنم بخشي از تعهد بر عهده روس//یه است تا نشان دهد که درباره این مساله جدي است. اگر روسیه به همراه دیگ//ر تولیدکنندگان غیرعضو اوپک تولید خود را کاهش دهد، شاهد عبور قیمت نفت از مرز 60 دالر براي هر بشکه خواهیم بود.

از س//وي دیگ//ر ج//واد یارجاني، نماینده س//ابق ایران در اوپک درباره اینک//ه در چنین ش//رایطي باید چه اقدام عملیات//ي را در پیش گرفت، با تاکید بر اینکه کشورهاي عضو اوپک بای//د بین س//هم ب//ازار و قیمت نفت یکي را انتخ//اب کنند، به مهر گفت: نگراني درباره قیمت نفت مشکل تمام کشورهاي تولیدکننده نفت است. به ج//رات ميتوان گف//ت قیمت باالي نفت طي س//الهاي گذش//ته که به دلی//ل تحریمهاي ایران و رخدادهاي سیاسي در لیبي رخ داد، سختترین ضربه را به بازار نفت زد چراکه موجب شد عوامل اصلي تعیینکننده قیمت به حاشیه کشیده شده و عوامل سیاسي بر این بازار حاکم شود.

او ادام//ه داد: در نوامب//ر 2014 عربستان توانست با عدم کاهش تولید نفت خود، شیلاویل آمریکا را از بازار بی//رون کند. البته باید توجه داش//ت که اکنون با پیشرفت فناوري، هزینه تولید شیلاویلها کاهش یافته است ازطرفي نوع تکنولوژي تولید شیلاویل به نحوي است که هر زمان اراده کنند ميتوان تولید نفت خود را آغاز کنند. به این ترتیب اوپکيها در ماه مي باید درباره سیاستهاي خود در بازار نفت به جمعبندي مناسبي برسند.

ای//ن کارش//ناس بینالمللي نفت ب//ا بیان اینکه ای//االت متحده آمریکا نخس//تین گام را در تنظیم بازار نفت خود برداشت، اضافه کرد: اوپک ایجاد بس//یاري از طرحوارهه//اي خ//ود را مدیون نهادي است که به موجب آن تولیدکنندگان نفت آمریکا با یکدیگر متحد شدند.

ب//ه گفت//ه یارجان//ي مهمتری//ن تصمیمگیرن//ده کنون//ي در اوپ//ک عربس//تان اس//ت چرا که بیش//ترین حجم کاهش تولید نفت را به منظور کنترل بازار انجام داده است. از سویي دیگر باید توجه داش//ت که وضعیت عربس//تان بین تمام کشورهاي نفتي متفاوت است چراکه هزینههاي باالیي دارد و در دوران کاه//ش قیمت نفت بیش//ترین آس//یب را از ای//ن جانب متحمل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.