سرنوشت نامشخص سد گتوند

Jahan e-Sanat - - News -

باوجود اینکه در ماههاي پایاني سال 1394 شورايعالي آب با اما و اگر تصمیم نهایی خود را درباره عالجبخشی سد گتوند گرفت اما هنوز این تصمیم در هالهاي از ابهام باقی مانده و آنطور که وزارت نیروییها میگویند قرار شده تنها راهکار سابق برای این طرح اجرایی شود.

رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آبوآبفا در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف سد گتوند گفت: بر اساس برنامهریزیها مدیریت مخزن در حال اجرایی شدن است اما راهکار دوم که انتقال آب به حوضچههای تبخیری بود، هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه پیشبینی وزارت نیرو این است که اگر با مدیریت مخزن پیش برویم، میتوانیم نهایتا تا هشت سال آینده مساله گتوند را به طور کامل حل کنیم، اظهار کرد: تمام تالش خود را برای عالجبخشی کامل گتوند انجام خواهیم داد. معاون وزیر نیرو با اشاره به مشکالت انتقال آب به حوضچههای تبخیری گفت: اگر راهکار اول پاسخگو نباشد، میتوانیم از راهکار دوم نیز استفاده کنیم اما باید به این مساله توجه کرد که انتقال آب شور به مکانی دیگر میتواند مشکالت عدیدهای را به همراه داشته باشد. عالوه بر این به نظر میرسد محیط زیست برای این طرح نیز به راحتی مجوز نخواهد داد.

میدانی با بیان اینکه اجرای دو پروژه با یکدیگر میتواند تاثیرات منفی به دنبال داشته باشد، به ایسنا گفت: در حال حاضر بررسیهای الزم برای راهکار دوم در حال انجام است و با تکمیل این بررسیها در اختیار سازمان محیطزیست برای اخذ مجوزقرارمیگیرد.بهگزارشایسنا،سدگتوندعلیایکیازبزرگترینسدهایایران است که روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران ساخته شده است.

این سد، در فاصله 380 کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون، در فاصله 25 کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و در 10 کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد. سد گتوندعلیا آخرین سد قابل احداث روی رودخانه کاروناست.ارتفاعاینسدسنگریزهایباهستهرسی281 متراستکهبلندترین سد خاکی کشور محسوب میشود.

حاشیههای ریز و درشت گتوند که از وجود گنبد نمکی و سازند گچساران در منطقه آبگیری این سد و در نتیجه احتمال شور شدن آب کارون شروع شده بود، بعدها با بدهی باالی پروژه و تعطیلی فعالیتهای اجرایی و حتی تعویق چندباره وعدههایمختلفدربارهپروژهادامهپیداکرد.مدتینیزآوارهشدنچندهزارروستایی و زیرآب رفتن دهها روستا با آبیگری گتوند در کانون توجهها قرار داشت. در نهایت این سد با وجود همه حاشیههای ریز و درشت خود به بهرهبرداری رسید،

از همان ابتدای ساخت سد گتوند بسیاری از اساتید حوزه آب و زمینشناسی بهویژه اساتید دانشگاه اهواز خواستار توقف روند اجرا و ساخت این سد شدند. آنها علت مخالفت خود را وجود تپه نمکی به نام گچساران اعالم کردند که در امتداد مخزن این س//د وجود داش//ت. ابتدا مسووالن متولی ساخت سد گتوند، تمامی ادعاهای مطرح شده را رد و اعالم کردند که سازند نمکی گچساران در محدوده این سد وجود ندارد.

کار س//اخت سد گتوند و »پتوی رس//ی« در میان تمامی اعتراضات به اتمام رسید و با حضور محمود احمدینژاد، رییسجمهور وقت این پروژه آبگیری شد. با آبگیری سد، فاجعه زیستمحیطی وارد فاز جدیدی شد که میتواند سرنوشت خوزستان را تغییر دهد. میزان نمک حل شده در عمق پایین دریاچه پشت سد گتوند اکنون بیش از 01برابر شوری آب اقیانوس برآورد میشود. )نمک اقیانوس 28 تا 30 گرم در لیتر اس//ت، ولی در الیههای تحتانی این س//د به 300 گرم در هر لیتر میرسد.(

رودخانه کارون که طي سالیان گذشته آب شیرین با شوری (EC) حداکثر004 تا 500 میلی موس در آن جریان داشت، اکنون از زمان آبگیری سد گتوند تقریبا 71میلیون تن نمک از این سد خارج شده و وارد کارون میشود.

زمینهایی که تحت آبیاری سد گتوند هستند بیش از 420 هزار هکتار است که محصوالت متنوع از قبیل گندم، ذرت و نیشکر در این زمینها کشت میشوند. تداوم ش//ور ش//دن آب سد گتوند و آبیاری با آب شور تولید و عملکرد کشاورزی منطقه را نابود میکند و در کمتر از چند سال زمینهای زراعی پاییندست این سد شور و غیرقابل کشت میشوند.

یکی از اهداف تعریف شده برای سد گتوند تولید انرژی برقابی به میزان 4 هزار و 500 گیگا وات در سال )ظرفیت نیروگاه دو هزار مگاوات( است. افزایش میزان خوردگی در توربینها مهمترین آسیبی است که ورود آبشور به آن ایجاد میکند و دیری نخواهد گذشت که کار توربینها تعطیل میشود. حاال طرح ی برای مقابله با شوری آب پشت سد ارائه شده و قرار است این آب از طریق احداث خط لوله حدود 200 کیلومتر به درون خلیج فارس انتقال داده شود اما این به معنی پایان حاشیهها در این پروژه بزرگ نیست.

انتقال آب شور سد گتوند به خلیج فارس، اکوسیستم محدوده ورودی لوله و نهایتا مناطق کمعمق اطراف را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و حیات آبزیان را با خطر روبهرو خواهد کرد. روابطعموميمنطقه8 عملياتانتقالگازايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.