رشد 7 درصدی بارشهای کشور

Jahan e-Sanat - - News -

بررسی آمار بارشها نشان میدهد میزان بارشها در استانهای جنوبی و مرکزی در مقایسه با سال گذشته با رشد همراه بوده اما میزان بارشها در استانهای شرقی و شمالی کشور کاهشی قابل توجه داشته است.

ارتفاع کل ریزشهای جوی از ابتدای سال آبی ‪95 -96‬ )اول مهرماه (95 تا روز یکشنبه 13 فروردین به بیش از 196 میلیمتر رسید.

ثبت691 میلیمتربارشدرسالجاریدرحالیاستکهمقداربارشها در مدت مشابه سال گذشته 184 میلیمتر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشاندهنده رشد 7 درصدی بارشها در سالجاری است.

به گزارش ش//رکت مدیریت منابع آب کشور، این مقدار بارندگی در همسنجی با میانگین دورههای مشابه درازمدت 182) میلیمتر( هشت درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 184) میلیمتر( هفت درصد افزایش نشان میدهد.

برپایهاینگزارش،حجمبارشهادرمدتیادشدهمعادل323 میلیارد و 13 میلیون مترمکعب بوده است.

در ایران شش حوضه اصلی آبریز داریم که شامل حوضه آبریز دریای خ//زر، حوض//ه آبریز خلیج فارس و دریای عم//ان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز فالت مرکزی، حوضه آبریز مرزی ش//رق و حوضه آبریز قرهقوم است.

در ای//ن مدت در حوضههای آبریز دریای خزر 255 میلیمتر، خلیج فارس و دریای عمان 338 میلیمتر، دریاچه ارومیه 143 میلیمتر، فالت مرکزی 134 میلیمتر، مرزی شرق 56 میلیمتر و قره قوم 148 میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

این ش//رکت پیش//تر ارتفاع بارشهای کش//ور از ابتدای مهرماه 95 )س//ال آبی ‪(95 -96‬ تا تاریخ پنجم فروردین را بیش از 183 میلیمتر اعالم کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.